tro-ly-quan-ly-rap-chieu-phim-uu-tien-nam

Trợ lý quản lý rạp chiếu phim (Ưu tiên Nam)

CGV Cinemas

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ