Hongchau Nguyen

Hongchau Nguyen

Hồ sơ 5 sao bạc 194 Lượt xem

Giới thiệu bản thân

Nearly 10 years of exposure and working in the field of service and customer care, from employee to Assistant Manager, I am confident with my open mind, eagerness to learn and quick adaptation will bring more value to the company. As a person who has analytical skills, knows how to listen and has influence in the workplace community, I always aim for collective strength to bring the best results at work. Gần 10 năm tiếp xúc và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc khách hàng, từ nhân viên đến Trợ lý Quản Lý, tôi tự tin với tư duy cởi mở, ham học hỏi và thích ứng nhanh sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho công ty. Là người có kỹ năng phân tích, biết lắng nghe và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng nơi làm việc, tôi luôn hướng tới sức mạnh tập thể để mang lại kết quả tốt nhất trong công việc.

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Hongchau Nguyen
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
15/12/1993, 30 tuổi
Địa chỉ
Trần Huy Liệu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Cập nhật
21/02/2024

Thông tin cơ bản

Kinh nghiệm làm việc
Từ 5 đến 10 năm
Vị trí
Nhân viên
Mức lương mong muốn
Tùy chỉnh
Nơi mong muốn làm việc
Đà Nẵng, Quảng Nam
Ngoại ngữ
Tiếng Anh (Giỏi), Tiếng Hàn (Trung bình)

Kỹ năng

Chăm Sóc khách hàng
Lắng nghe và xử lý tình huống
Communication skill
Giải quyết phàn nàn
Teamwork
Kết nối cộng đồng
Quản lý
Quản lí thời gian
Kỹ năng bán hàng, phục vụ khách hàng
Training and Development
Tổ chức công việc
Working under pressure
Public Speaking

Mong muốn về công việc

I deeply want to find a workplace that is like a second family for employees, where employees not only use their existing experiences to contribute to building and creating value for the company, but also have the opportunity to learn, connect and advance in career path. I always want to contribute and have a long-term association with such a company Tôi rất mong muốn tìm được một nơi làm việc giống như gia đình thứ hai của nhân viên, nơi nhân viên không chỉ sử dụng những kinh nghiệm sẵn có để góp phần xây dựng và tạo ra giá trị cho công ty mà còn có cơ hội học hỏi, kết nối và thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Tôi luôn mong muốn được cống hiến và gắn bó lâu dài với một công ty như vậy.

Giải thưởng

PARTICIPATING IN ACTIVITIES

12/2018

The Front Office department's "Modern Dance Performance" activity was held in the Year End Party to honor individuals and departments who have contributed to the company's development. Hoạt động " Biểu Diễn Múa Hiện Đại" của bộ phận Tiền Sảnh được tổ chức trong khuôn khổ Tiệc Công Ty Cuối Năm nhằm vinh danh các cá nhân, bộ phận có đóng góp cho sự phát triển của công ty.

SET UP IDEAS AND COORDINATE - LÊN Ý TƯỞNG VÀ ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG

2/2023

The activity "Tặng Chữ Đầu Xuân - Lưu giữ Nét Văn Hoá Việt" was held during the Spring Opening period of the 2023 Lunar New Year with the activities of giving Chữ Thư Pháp and Phong Bao Lì Xì for customers and staff at the center, wishing for a prosperous in New Year. Hoạt động "Tặng Chữ Đầu Xuân - Lưu giữ Nét Văn Hoá Việt" được tổ chức trong giai đoạn Khai Xuân của Tết Nguyên Đán 2023 với các hoạt động tặng Chữ Thư Pháp và nhận Phong Bao Lì Xì cho khách hàng, nhân sự tại trung tâm với mong muốn một Năm Mới đầy sung túc và thăng hoa.

COORDINATION & MANAGEMENT - ĐIỀU PHỐI & QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

1/2023

The activity

Outstanding Staff Of The Year Tại Facotry Fitness

8/2022

Nhân viên tiêu biểu của năm - Outstanding Staff Of The Year Tại Facotry Fitness

Nhân viên xuất sắc năm - Excellent Staff Of The Year Tại Cocobay Việt Nam

12/2018

Excellent Staff Of The Year Tại Cocobay Việt Nam

Trình độ học vấn chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Assistant Manager tại 1st Factory Fitness & Yoga Center Da Nang

Đà Nẵng, Việt Nam

- Directly work with the General Manager on revenue and expenses for each month/quarter/year of the center. Trực tiếp làm việc với Tổng Giám đốc về doanh thu, chi phí từng tháng/quý/năm của trung tâm. - Consulting - giving strategies for each department (Sales, Coach, Marketing, Receptionist, Yoga & Dance teachers) to General Manager. Tư vấn - đưa ra chiến lược cho từng bộ phận cho Tổng Quản Lý - Directly manage the work of the department with the General Manager. Trực tiếp quản lý công việc của các phòng ban với Tổng Quản Lý - Monitor work progress, work schedule, set-up of departments to report to General Manager. Theo dõi tiến độ công việc, lịch làm việc, sắp xếp các phòng ban để báo cáo Tổng Quản Lý - Supervising the personnel of all departments. Giám sát nhân sự của tất cả các bộ phận. - Planning training courses for each period for each departmental personnel. Lập kế hoạch đào tạo theo từng giai đoạn cho từng nhân sự bộ phận. - Conceptualize content and video with Marketing team on social media. Lên ý tưởng nội dung và video với team Marketing trên mạng xã hội nhằm quảng bá kinh doanh. - Problem-solving employees issues. Giải quyết các vấn đề của nhân viên. - Problem-solving with customers related to each departments. Giải quyết các vấn đề với khách hàng liên quan đến từng bộ phận. - Organize regular meeting at the beginning - middle - end of the month with departments to ensure work efficiency. Tổ chức họp định kỳ vào đầu – giữa – cuối tháng với các phòng ban để đảm bảo hiệu quả công việc. - Report daily work of the whole department to General Manager level Báo cáo công việc hằng ngày của toàn bộ phận lên cấp Tổng Quản Lý - Summarize reports from departments to General Manager level. Tổng hợp báo cáo từ các phòng ban đến cấp Tổng Quản Lý. - On behalf of the General Manager to handle the assigned tasks when the General Manager is absent Thay mặt Tổng Quản Lý xử lý các công việc được giao

Sale Manager tại 1st Factory Fitness & Yoga Center Da Nang

Đà Nẵng, Việt Nam

-Make a business plan and strategy with the General Manager every month Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh với Tổng Quản Lý hàng tháng - Make appropriate policies to achieve revenue from time to time Đưa ra các chính sách phù hợp để đạt doanh thu theo từng thời điểm - Managing and training employees. Quản lý và đào tạo nhân viên. - Manage data and needs of customers using the service. Quản lý dữ liệu và nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ. - Set up policies to build, take care and maintain customers using the service. Xây dựng chính sách chăm sóc và duy trì khách hàng sử dụng dịch vụ. - Problem-solving internal employees and customer issues. Giải quyết các vấn đề nội bộ của nhân viên và các vấn đề của khách hàng. - Report monthly/quarterly/yearly results to higher management level. Báo cáo kết quả hàng tháng/quý/năm cho cấp quản lý cao hơn. - Coordinate with related departments to bring work efficiency. Phối hợp với các bộ phận liên quan để mang lại hiệu quả công việc

Customer Service Supervisor tại Cocobay Viet Nam

Đà Nẵng, Việt Nam

- Planning and assignment work to each employee Lập kế hoạch và phân công công việc cho từng nhân viên - Training for personnel as assigned by management Đào tạo cho nhân sự theo sự phân công từ cấp quản lý. - Monitor and evaluate the performance of personnel in the team: Monitor employee activities, ensure compliance with work processes and meet quality standards. Giám sát và đánh giá hiệu suất của nhân sự trong team: Giám sát hoạt động , đảm bảo tuân thủ quy trình làm việc và đạt tiêu chuẩn chất lượng. - Use professional sales skills to introduce to customers the hotel's existing services. Sử dụng kỹ năng để giới thiệu với khách hàng các dịch vụ hiện có của khách sạn. - Caring for and contacting customers during their stay at the hotel to receive reviews of customer satisfaction. Chăm sóc và liên hệ với khách hàng trong thời gian lưu trú tại khách sạn để nhận được đánh giá về sự hài lòng của khách. - Problem-solving internal employees and customer issues. Giải quyết các vấn đề nội bộ của nhân viên và các vấn đề của khách hàng. - Quickly convey customer comments and complaints to the Department Head for timely adjustments. Nhanh chóng chuyển tải những ý kiến, khiếu nại của khách đến Trưởng bộ phận để điều chỉnh kịp thời. Coordinate with related departments to solve problems with the highest satisfaction. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề đạt sự hài lòng cao nhất. - Support Reception staff to quickly carry out check-in and check-out procedures for guests Hỗ trợ nhân viên Lễ tân thực hiện nhanh chóng các thủ tục nhận phòng, trả phòng cho khách - Coordinate with departments to propose products and services suitable to customers' tastes. Phối hợp với các bộ phận đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị hiếu của khách hàng. - Update full customer information in the Customer List Cập nhật đầy đủ thông tin khách vào Danh sách khách hàng

Building Manager tại COSY APARTMENT & HOTEL

Đà Nẵng, Việt Nam

- Manage and set up records and accommodation contracts for each customer.. Quản lý các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng căn hộ của khách hàng lưu trú. - Directly work with administrative agencies such as Police Department , Tax Departments, The Banks, Environment Department, Insurance Department... to solve the company's administrative and human resource issues Trực tiếp làm việc với các cơ quan hành chính như cơ quan công an, chi cục thuế, ngân hàng, môi trường, bảo hiểm xã hội… để giải quyết các vấn đề hành chính và nhân sự của công ty - Handle problems that arise with customers during their stay (visa extension, residence registration, safety and hygiene,...) Xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng trong thời gian khách hàng lưu trú (gia hạn visa, đăng ký lưu trú, an toàn vệ sinh ,…) - Perform time keeping and salary for each employee. Thực hiện công việc chấm công và lương hàng tháng cho các nhân sự công ty. - Report monthly business activities (including revenues and expenditures, major repairs, major purchases...) to superiors or owners, Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng (bao gồm các khoản thu – chi, sửa chữa lớn, mua sắm lớn… ) cho cấp trên hoặc chủ sở hữu, - Recruiting, training and maintaining personnel records in other related departments. Tuyển dụng, đào tạo và lưu trữ hồ sơ các nhân sự mới ở các bộ phận liên quan khác - Perform interpretation support when necessary Hỗ trợ phiên dịch cho chủ sở hữu trong các trường hợp cần thiết.

Customer Service Agent tại COSY APARTMENT & HOTEL

Đà Nẵng, Việt Nam

- Introduce hotel services to customers - Conduct surveys to receive reviews from guests, thereby coordinating with the department to solve problems encountered by guests. - Based on the results of the customer satisfaction survey to recommend appropriate services or have a plan to improve the services. - Fully update guest information in the Customer List and reports to higher level

Thông tin tham khảo

Hình ảnh