Technician ( Âm Thanh Ánh Sáng/ Điện-lạnh/ Sơn-mộc)

Le Méridien Saigon

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Ensure all AV equipment in good condition.
- Đảm bảo tất cả các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong tình trạng tốt.
Ensure all meeting function go well, no any problem from AV system
- Đảm bảo tất cả các chức năng trong phòng họp đều trong tình trạng tốt, không có bất cứ vấn đề gì. 
Coordinate with Banquet team to set the event.
- Phối hợp với đội ngũ tiệc để sắp xếp, bố trí tiệc. 
Coordinate, monitor outside contractor come to set up for event.
- Phối hợp, giám sát những đối tác bên ngoài để sắp xếp, chuẩn bị cho tiệc. 
To execute all works assigned in accordance with the guideline and policies and procedures, especially in relation to fire and life safety.
- Thực hiện tất cả các công việc được giao theo đúng chủ trương, các chính sách và thủ tục, đặc biệt liên quan đến an toàn & an ninh chữa cháy. 
To trouble-shoot, repair, operate and maintain the audio-visual equipment of the hotel. 
- Khắc phục sự cố, sửa chữa, vận hành và duy trì các thiết bị nghe nhìn của khách sạn. 
To ensure that repairs, maintenance & complaints of the telephone system are carried out in a satisfactory manner, to assure the smooth operation of the system, and to avoid system breakdown.
- Đảm bảo việc sửa chữa, bảo trì của hệ thống điện thoại được thực hiện kịp thời, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, và tránh được sự cố. 
To ensure that electricity supply and distribution system and all LV system is well organized, maintain and running smoothly.
- Đảm bảo hệ thống cung cấp phân phối điện và tất cả các hệ thống LV được sắp xếp, duy trì và vận hành trơn tru. 
To perform emergency duties as per outlined under emergency procedure.
- Thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp dưới hướng dẫn của các chính sách thủ tục. 
To keep track of all function events daily and maintenance plan, record & file if necessary.
- Theo dõi tất cả các sự kiện hoạt động hàng ngày và kế hoạch bảo trì, lưu trữ những thông tin cần thiết. 
Set up what functions request such as setting of microphones, speakers, spotlights etc.
- Lắp đặt những thiết bị theo yêu cầu như thiết lập của micro, loa, đèn, sân khấu, v…v… 
To attend to guest request and complaints promptly and efficiently to avoid inconvenience or discomfort.
- Đáp ứng theo yêu cầu của khách và tiếp nhận khiếu nại kịp thời để tránh xảy ra những bất tiện và làm khách khó chịu. 
   To continuously looking for new ideas to save material, energy and manpower.
- Không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới để tiết kiệm nguyên vật liệu, nguồn năng lượng và nhân lực. 
To assist the other technicians when is requested.
- Hỗ trợ những kỹ thuật viên khác khi có yêu cầu. 
Repair and operation low voltage system of the hotels.
- Sửa chữa và vận hành hệ thống điện áp của khách sạn.
To operate and maintenance & repair of electric motors, electrical power, lighting system electrical equipment and elevators within the hotel according to schedule, assigned by his supervisor in accordance with the department standard.
- Điều hành, bảo trì và sửa chữa động cơ điện, năng lượng điện, hệ thống thiết bị chiếu sáng và thang máy trong khách sạn theo chu kỳ, tiếp nhận công việc được giao bởi cấp trên. 
Report to CE/ACE any abnormal conditions noticed at any time with life safety related equipment or installation.
- Báo cáo với CE/ ACE nếu có bất kỳ vấn đề gì bất thường được tìm thấy vào bất cứ lúc nào.
Supervising all hazardous work and ensure that all safety procedures are strictly observed.
- Giám sát tất cả các công việc nguy hiểm và đảm bảo rằng tất cả các quy trình an toàn & an ninh được thực hiện nghiêm túc. 

        Ensure fire, life, safety system and all systems in hotel are operational
- Đảm bảo hệ thống an toàn & an ninh, phòng cháy chữa cháy luôn hoạt động tốt. 
Duy trì thiết bị AV luôn trong tình trạng tốt.
All problems with fire-alarm system have to be immediately reported to CE/ACE at any time (24h).
- Tất cả mọi vấn đề xảy ra với hệ thống báo cháy phải được báo cáo khẩn cấp với CE/ACE bất cứ khi nào (24 tiếng).

Quyền lợi được hưởng

Free meal & uniform

Yêu cầu công việc

Education
Professional technical vocational school or senior high school degree or above.
- Trình độ trung học phổ thông trở lên hoặc bằng kỹ thuật nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp. 
Experience/ Kinh nghiệm
At least 3 years work experience in the hotel. 03 years working on sound system, electric power equipment, and electronic maintenance experience.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong khách sạn. 3 năm làm việc về hệ thống âm thanh, thiết bị điện, điện tử & kinh nghiệm bảo trì.

Yêu cầu hồ sơ

Education/ Giáo dục High School/ Tốt nghiệp cấp hai Experience/ Kinh nghiệm Previous experience in Security Supervisory position/ Đã từng làm ở vị trí giám sát an ninh.

Technician ( Âm Thanh Ánh Sáng/ Điện-lạnh/ Sơn-mộc)

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá