Quy định và thỏa thuận sử dụng của hoteljob.vn

I - QUY ĐỊNH VÀ THỎA THUẬN SỬ DỤNG
1.      Quy định chung về việc sử dụng Hoteljob.vn:

+         Thoả thuận này được coi và có giá trị pháp lý như một hợp đồng giữa hai bên: một Bên là Công ty TNHH MTV Santa (đại diện là “Hoteljob.vn”) và một bên là người truy cập, sử dụng website này (sau đây gọi tắt là “Người sử dụng”). Hai Bên đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận Sử dụng trên website. Nếu bên nào vi phạm quy định này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do mình gây ra.

+         Website này chỉ dành cho những đối tượng từ đủ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 16 tuổi thì phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

2.      Tài khoản và mật khẩu:

+         Bạn cần đăng ký thành viên khi sử dụng dịch vụ của Hoteljob.vn. Sau khi hoàn thành việc đăng ký thành viên, bạn sẽ được cấp một Tài khoản và một Mật khẩu để sử dụng. Bạn vui lòng lưu Tài khoản và Mật khẩu của mình để có thể đăng nhập vào web Hoteljob.vn sử dụng những tính năng dành riêng cho thành viên.

+         Bạn phải bảo mật Mật khẩu của mình, thông báo ngay cho Hoteljob.vn khi bị mất Tài khoản, Mật khẩu, khi phát hiện ra bất kỳ trường hợp nào sử dụng Tài khoản, Mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép hoặc các hành vi vi phạm bảo mật khác; thoát khỏi Tài khoản của mình sau mỗi lần truy cập.

3.      Quyền hạn, trách nhiệm của Người sử dụng:

+         Nếu bạn là Nhà tuyển dụng, bạn có thể đăng tuyển nhân sự, tìm kiếm ứng cử viên, quảng cáo banner, logo, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo… trên trang Tuyển dụng của chúng tôi với các mức giá do Hoteljob.vn thông báo. Nếu bạn là Người tìm việc, việc truy cập, tìm kiếm và đăng tải thông tin trên Hoteljob.vn là hoàn toàn miễn phí;

+         Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung do bạn đăng tải, truyền tải hay giới thiệu trên website Hoteljob.vn. Hoteljob.vn không có trách nhiệm trước những nội dung bạn đăng tải cũng như không đảm bảo độ chính xác, tính toàn vẹn hay chất lượng của những nội dung đó;

+         Không được đăng tải, truyền tải hoặc giới thiệu bất kỳ nội dung thông tin vi phạm pháp luật Nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay vi phạm đạo đức thuần phong mĩ tục của người Việt Nam;

+         Không giả mạo bất kỳ cá nhân nào hoặc đăng những nội dung thông tin sai về cá nhân mình;

+         Không được phép thay đổi, cung cấp lại, tái bản hoặc truyền tải, khai thác thương mại dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ nội dung, hình thức nào của website này. Không được lưu trữ vào một hệ thống tái bản thông tin nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Hoteljob.vn đối với một phần hoặc các phần về nội dung, hình thức của website;

+         Khi đăng tải các nội dung lên bất kỳ trang nào của Hoteljob.vn nghĩa là bạn đã chấp nhận trao cho Hoteljob.vn quyền sử dụng thông tin, quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba sao chép, thực hiện, giới thiệu và lưu chuyển nội dung đó với mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

+         Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các thông tin do những người sử dụng khác đăng tải trên Hoteljob.vn vì Hoteljob.vn không chịu trách nhiệm hoặc bảo đảm tính trung thực, chính xác, độ tin cậy của những nội dung do người sử dụng đăng tải trên website này hoặc chứng thực bất kỳ ý kiến nào do những người sử dụng đưa ra;

+         Bạn không được vi phạm hay tìm cách vi phạm hệ thống bảo mật của Hoteljob.vn hoặc có những hành vi khác làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của website.

4.      Quyền hạn, trách nhiệm của Hoteljob.vn:

+         Hoteljob.vn cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư của bạn, trừ những thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích đăng quảng cáo tuyển dụng;

+         Hoteljob.vn có quyền kiểm duyệt và xoá bỏ không báo trước bất kỳ nội dung nào của người sử dụng vi phạm Thoả thuận sử dụng này, làm tổn hại hoặc đe doạ đến độ an toàn của những người sử dụng khác trên trang Hoteljob.vn hoặc các nội dung vi phạm pháp luật;

+         Hoteljob.vn cũng có quyền từ chối, không cho phép bạn tiếp tục truy cập Hoteljob.vn vì có sự vi phạm các điều khoản của Thoả thuận Sử dụng này;

+         Hoteljob.vn chỉ giới thiệu và không chịu trách nhiệm về các tin tức, đường link dẫn tới các website khác trên toàn cầu.

+         Hoteljob.vn với chức năng là cổng thông tin trực tuyến với mục địch chính là “hỗ trợ” Tuyển dụng – Việc làm, vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố kỹ thuật khi người sử dụng truy cập vào website, đồng thời không đảm bảo nội dung thông tin do người sử dụng đưa lên được lưu lại toàn bộ khi gặp những vấn đề sự cố này.

5.      Hiệu lực của Thoả thuận Sử dụng:

+         Thoả thuận này có hiệu lực tại thời điểm bạn bắt đầu sử dụng website này. Bạn sẽ chấm dứt sử dụng website này với những điều kiện và điều khoản sau đây:

-         Có sự vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định trong Thoả thuận này hoặc các thoả thuận, nguyên tắc chung khác;

-         Theo yêu cầu của bên thi hành luật pháp hoặc các cơ quan pháp luật khác;

-         Theo yêu cầu của bạn;

-         Có sự chấm dứt hoặc chỉnh sửa thông tin trên website;

-         Những vấn đề về kỹ thuật hoặc bảo mật ngoài dự tính;

-         Gia hạn thời hạn ngưng hoạt động.

+         Việc chấm dứt sử dụng sẽ được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước.

+         Ngoài Thoả thuận Sử dụng này, bạn cũng có thể thực hiện các điều khoản và điều kiện bổ sung khác được áp dụng khi bạn sử dụng một số dịch vụ cụ thể khác của Hoteljob.vn. Hoteljob.vn có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận này và áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi thấy thích hợp.

 II - THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO NGHỊ ĐÍNH SỐ 13/2023/NĐ-CP

Thân gửi Người dùng

Hoteljob.vn thuộc Công ty TNHH MTV Santa xin thông báo đến Quý vị về việc áp dụng điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, căn cứ theo Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023.
 

Đối với người dùng là cá nhân, trong quá trình Hoteljob.vn hợp tác với Bạn, Hoteljob.vn sẽ thực hiện thu thập và xử lý thông tin cá nhân của Bạn theo CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN của Hoteljob.vn.

Bằng việc tiếp tục hợp tác với Hoteljob.vn, Bạn đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân của mình cho Hoteljob.vn và Hoteljob.vn được quyền thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trong quá trình hai bên hợp tác. Hoteljob.vn cam kết thực hiện việc thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và chỉ phục vụ mục đích tiếp cận các nhà tuyển dụng và kết nối, tìm kiếm việc làm.
 

Đối với Người dùng là tổ chức, trong quá trình Hoteljob.vn hợp tác với Bạn, Hoteljob.vn đề nghị Bạn thu thập, xử lý dữ liệu thông tin cá nhân theo CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN của pháp luật Việt Nam và của Hoteljob.vn.

Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Các quy định chung về việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân của Hoteljob.vn

Các hoạt động về xử lý dữ liệu cá nhân như: Thu thập dữ liệu, mục đích xử lý dữ liệu, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu…

Quyền và nghĩa vụ của Người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin mà bạn cung cấp cho Hoteljob.vn.

Rủi ro khi bị lộ dữ liệu cá nhân và biện pháp bảo vệ

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

*Dữ liệu cá nhân là: thông tin CCCD, Mã số thuế, Số điện thoại, Địa chỉ…

*Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận hay bất kỳ văn bản nào được thỏa thuận giữa Hoteljob.vn và Người dùng

Điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh tùy theo từng thời điểm và sẽ được đăng tải trên trang website của Hoteljob.vn TẠI ĐÂY hoặc Hoteljob.vn sẽ thông báo đến Bạn thông qua các phương tiện liên lạc phù hợp khác.

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Email: info@hoteljob.vn.vn

Hotline: 091.949.0330

Văn phòng Hoteljob.vn: 17 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Trân trọng,

Hoteljob.vn

 

Tags:
Quy định và thỏa thuận sử dụng của hoteljob.vn
4.0 (100 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN