01 Resort Nurse / 01 Y tá Khách sạn (Làm việc tại Phú Quốc )

Pullman Phu Quoc Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Professional competencies / Năng lực chuyên môn

• Attend to ill patients – both guests and staff in the clinic or in guest villa / room

Chú ý đến bệnh nhân - cả khách và nhân viên tại phòng y tế hoặc tại phòng khách

• To attend and arrange further medical treatment for severely ill patients to the nearest hospital, communicating transportation needs to the relevant departments

Tham dự và sắp xếp điều trị y tế cho bệnh nhân bị bệnh nặng tại bệnh viện gần nhất, thông báo nhu cầu di chuyển đến các phòng ban có liên quan

• To attend to emergency calls from guests and staffs – outside normal hours when necessary

Tham dự các cuộc gọi khẩn cấp từ khách và nhân viên - ngoài giờ bình thường khi cần thiết

• Maintain staff and guest health records on computer. Ensure that all records are kept strictly confidential.

Duy trì hồ sơ sức khỏe của nhân viên và khách trên máy tính. Đảm bảo rằng tất cả hồ sơ được giữ bí mật nghiêm ngặt.

• Prepare monthly report for HR Director, General Manager.

Chuẩn bị báo cáo hàng tháng cho Giám đốc Nhân sự ,Tổng Quản Lý.

• Assess the work environment for potential health & safety problems;

Đánh giá môi trường làm việc liên quan đến các vấn đề nguy cơ sức khỏe và an toàn.

• Provide first aid, CPR and medical treatment;

Cung cấp sơ cứu, CPR và điều trị y tế;

• Communicate safety concerns to appropriate managers;

Truyền đạt mối quan ngại về an toàn cho người quản lý phù hợp;

• Prepares accident reports;

Chuẩn bị các báo cáo tai nạn;

• Conducts accident investigations;

Tiến hành điều tra tai nạn;

• Investigates the causes of common injuries;

Điều tra nguyên nhân gây thương tích phổ biến;

• Maintains first-aid kits, orders new supplies and destroys out-of-date items safely.

Duy trì các bộ dụng cụ sơ cứu, đặt các vật dụng mới và bỏ các vật dụng hết hạn sử dụng một cách an toàn.

• Assists injured staffs returning to work from medical leave;

Giúp nhân viên bị thương trở về làm việc sau khi nghỉ bệnh;

• Monitors staff exposure to hazardous chemicals;

Theo dõi sự tiếp xúc của nhân viên với hóa chất độc hại;

• Contacts hospitals, as necessary, to arrange further treatments;

Liên lạc với bệnh viện, khi cần thiết, để sắp xếp các phương pháp điều trị thêm;

• Keeps up to date with legal and professional changes associated with occupational health and safety;

Giữ cập nhật những thay đổi về mặt pháp lý và tính chuyên nghiệp liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động;

• Uses expertise to ensure organization meets legal requirements.

Sử dụng chuyên môn để đảm bảo tổ chức đáp ứng các yêu cầu về pháp lý.

• Is fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures

Hoàn toàn tương tác với tất cả các thủ tục về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp

• Maintains all medical equipment on a daily, weekly and monthly basis by checking and ensuring the equipment is fit for use

Gìn giữ tất cả các thiết bị y tế hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng bằng cách kiểm tra và đảm bảo thiết bị phù hợp để sử dụng

• Maintains a high standard of personal hygiene, dress, uniform and body language;

Duy trì một tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể;

• Is polite and professional in any situation where the image or reputation of the resort is represented;

Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc danh tiếng của khu nghỉ mát được thể hiện;

• Attends meetings and training as required by the Human Resources Director and the Training Manager

Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của Giám đốc Nhân sự và Phụ trách Đào tạo

• Ensures that all activities are carried out honestly, ethically and within the parameters of local labor law

Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, đạo đức và trong các thông số của luật lao động địa phương

• Trains staffs in first aid and CPR

Huấn luyện nhân viên về sơ cấp cứu và CPR

• Is the Medical Team Leader in all medical emergencies

Là Trưởng nhóm Y tế trong tất cả các trường hợp khẩn cấp y tế

• Maintains all medical certifications with Continued Education

Duy trì tất cả các chứng nhận về y khoa với việc Học thường xuyên.

Quyền lợi được hưởng

- 05 working days or 40 hrs per week / Làm việc 05 ngày hoặc 40 giờ một tuần.

- Social - Health Insurance per labor law / Bảo Hiểm Xã hội - Bảo hiểm Y Tế

- Pre-Opening Allowance ( when open, Service charge Bonus will apply )

 Phụ cấp Tiền khai trương Khách sạn.

- Meal Allowance on duty ( 03 meals per day if stay at staffhouse )  

  Bữa ăn theo ca ( 03 bữa mỗi ngày nếu ở tại nhà nhân viên )

- Uniform / Đồng phục

- Free Accommodation at nice, modern and comfortable staff house.

 Chỗ ở miễn phí tại khu nhà nhân viên đẹp, hiện đại và thoải mái.

- Can enjoy Fitness facilities at staffhouse daily 

 Có thể sử dụng trang thiết bị phòng tập gym tại Khu nhà nhân viên hàng ngày.

- Telephone allowance ( depend on positions) 

- Phụ cấp điện thoại ( tùy vị trí )    

- On board Travel expense support / Hỗ trợ chi phí di chuyển khi nhận việc 

- Employee of the Month / Quarter / Year Award / Nhân viên xuất sắc Tháng/ Quý/ Năm

- Birthday Celebration / Kỷ niệm sinh nhật

- Year end Bonus, KPI Bonus / Thưởng Cuối năm / Thưởng KPI

- Year End Party / Tiệc Nhân viên cuối năm

- International working environment with many Expatriates

  Môi trường làm việc quốc tế  với nhiều Quản lý người nước ngoài.

- Special discount with Accor property after 06 months of employment   

- Chiết khấu đặc biệt với các KS của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc 

- Excellent opportunities for Career Development with Accor Group as it is # 1 in Asia & Vietnam in term of number of managed property.

- Những cơ hội tuyệt vời để phát triển nghề nghiệp với Tập đoàn Accor vì Tập đoàn hiện đứng đầu ở Châu Á và Việt Nam về số lượng Khách sạn Tập đoàn quản lý.

Yêu cầu công việc

- Graduated in College / University and above specializing in Medical Fields

- Office computer literacy

- Basic command in English

- Love to work / interact with people.

- Ability to catch up the assigned tasks rapidly, fast, flexible, know how to deal with customers, good in guest complaint handling.

- Be service minded, Excellent time keeping and organisational skills

- Working experience 1-2 years , graduates with good grade will be considered for interview

Yêu cầu hồ sơ

Contact person / Liên hệ: Ms. Ngọc - Gửi email

Please send your resume in English / Vietnamese.

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

01 Resort Nurse / 01 Y tá Khách sạn (Làm việc tại Phú Quốc )

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Nurse/Y tá 30/12/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá