assistant-chief-security-tro-ly-truong-bo-phan-an-ninh-lam-viec-tai-phu-quoc

Assistant Chief Security/Trợ lý trưởng bộ phận An ninh (Làm việc tại Phú Quốc)

Pullman Phu Quoc (Sắp khai trương)

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

GENERAL MISSION/ NHIỆM VỤ CHUNG

To direct and Co-ordinate overall activities of the Security Department in conjunction with the Chief Security.

Kiểm tra & phối hợp mọi hoạt động của bộ phận An ninh cùng với trưởng bộ phận.

RESPONSIBILITIES AND MEANS/ TRÁCH NHIỆM CHUNG

Responsible for the entire operation, staffing and equipment of the Security Department on a daily basis in conjunction with the Chief Security.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc, nhân viên & trang thiết bị của bộ phận An ninh cùng với trưởng bộ phận An ninh.

- Consulting Chief Security about department’s activities & performance.

Tham mưu cho Trưởng bộ phận về các công tác , hoạt động của bọ phận .

- when chief security absent, being in charge of security for running entire security operation, staffs & security equipments.

Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc, nhân viên & trang thiết bị của bộ phận An ninh khi trưởng bộ phận An ninh vắng mặt.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

Delegate to, supervise all Senior staff within the Department, and assist them in preparing work schedules.

Giao nhiệm vụ & giám sát những thành viên cao cấp trong bộ phận An ninh, giúp đỡ họ chuẩn bị lịch làm việc.

Conform to and enforce policies, procedures, rules, and regulations as laid down by ACCOR and the Hotel in order to achieve the highest levels of uniformity and guest service.

Làm theo & yêu cầu mọi người làm theo các quy định & điều lệ của Accor & khách sạn để đạt được sự nhất quán cao nhất.

Performs special duties as required by Chief Security / OM.

Làm những nhiệm vụ đặc biệt do Trưởng bộ phận An Ninh hoặc Quản  lý Vận hành  yêu cầu.

Ensure that the safety policy and procedures are effectively communicated to all employees and contractors.

Bảo đảm rằng chính sách và qui trình về an toàn lao động được cung cấp đầy đủ đến tất cả nhân viên và nhà cung cấp.

Ensure induction and departmental or job specific training is provided for all employees.

Đảm bảo thực hiện việc hướng dấn và huấn luyện nghiệp vụ cho tất cả nhân viên.

Ensure that safety procedures and other safety information is complied with.

Bảo đảm rằng những thủ tục an toàn và thông tin an toàn khác được tuân thủ.

Ensure that safety issues are resolved in consultation with employees.

Đảm bảo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động được giải quyết với sự tham vấn của nhân viên.

Promote InterREACT ,OH&S, EEO, Rehabilitation and Environmental management by example.

Làm gương trong việc thực hiện chính sách quản lý quan tâm đến sức khỏe và an toàn lao động, bình đẳng trong cơ hội nghề nghiệp, và bảo vệ môi trường.

TECHNICAL RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

Support Chief security to prepare weekly staffing schedules, monitoring staff attendance and assist in planning work schedules.

Hỗ trợ Trưởng Bộ phận An Ninh chuẩn bị lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, giám sát sự có mặt của nhân viên.

Maintain a Hotel logbook on incidents, complaints etc. and refer them, if required to the appropriate department for follow up action.

Duy trì sổ theo dõi những sự việc xảy ra, phàn nàn…& và tham chiếu sổ này nếu cần thiết với các bộ phận có liên quan để có các hành động tiếp theo.

Prepare various monthly reports as required by Chief Security.

Chuẩn bị những báo cáo khác nhau do Trưởng Bộ phận An Ninh yêu cầu.

Making daily reports & random reports required by Chief Security / OM

Thực hiện Báo cáo hàng ngày và các sự vụ đột xuất cho Trưởng bộ phận An Ninh /Quản lý Vận hành.

Conduct regular operational meetings to review, monitor, adjust and upgrade the performance of the Department as a whole, explaining new directions and policies and procedures at the same time.

Họp định kỳ để xem xét, giám sát, điều chỉnh và nâng cấp năng lực của bộ phận một cách tổng thể , đồng thời giải thích các định hướng & các chính sách, quy trình mới.

Often the catch-up meeting with shift leaders, staffs, organize department meeting to correct / fix the weakness / loophole, adjusting accordingly to make performance better & better.

-Thường xuyên tổ chức hội ý với ca trưởng, nhân viên, họp bộ phận để kịp thời khắc phục những điểm yếu, điều chỉnh phù hợp để hiệu quả công tác ngày càng tốt hơn.

Be aware of the Security policies and procedures of the Hotel and always ensure that in all areas of the Hotel that they are being strictly adhered to.

Nắm vững những nội quy & điều lệ của khách sạn và đảm bảo rằng tất cả nhân viên luôn tuân thủ theo những nội quy của Khách sạn.

Be aware of the Fire and Emergency procedures, and your Departments responsibility in an emergency.

Nắm vững nội quy PCCC & bộ phận An ninh phải có trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp.

- Train all security staffs all the SOPs, Procedures, Case handling… well in all emergency cases.

Huấn luyện cho toàn thể nhân viên lực lượng Bảo vệ các kỹ năng, quy trình nghiệp vụ , cách xử lý..thuần thục trong những tình huống khẩn cấp .

COMMERCIAL RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI

To handle and resolve all guest queries and complaints in an efficient manner and to establish an amicable relationship with all clients, customers and guests of the Hotel.

Giải quyết những thắc mắc & phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp, thiết lập mối quan hệ tốt với tất cả khách hàng.

- Always being friendly, helpful to our guests.

Luôn có thái độ vui vẻ, tận tình khi phục vụ khách.

- Always listen to, sharing, sympathizing with guests.

Luôn chú ý lắng nghe, chia sẽ, cảm thông… khi khách phàn nàn.

- Actively & collaboratively with concerned departments to handle well all the guest complaints, always create the comfortable & happy feeling for guests.

Chủ động và phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý tốt các phàn nàn của khách .Luôn tạo cho khách cảm giác thoải mái , hài lòng .

Through close supervision, recommend improvements and changes to the operation of the Department, especially concerning creating better service standards, increasing revenue and reducing costs.

Thông qua giám sát, đưa ra những cải tiến & thay đổi trong công việc của bộ phận, đặc biệt liên quan đến việc cung cấp những chuẩn mực dịch vụ tốt hơn, tăng doanh thu & giảm chi phí.

- Reinforce the tasks of staff checking & supervision in the department to create high efficiency in performance.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên trong bộ phận, tạo được hiệu quả cao trong công việc.

- Always improve performance style, improve customer service daily.

- Luôn cải thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày,

To cooperate with police (Fire Fighting & Prevention , Immigration, Police station….)

Phối hợp với bên công an ( PCCC, Cục XNC, Đồn Công An…..)

-Establish good relationship with Fire Fighting & Prevention Police in order to be convenient for staffs training about Fire Fìgting & Prevention and periodic check at the Pullman Phu Quoc.

Tạo mối quan hệ tốt với lực lượng Cảnh sát PCCC để thuận tiện cho việc huấn luyện nhân viên về công tác PCCC,công tác kiểm tra định kỳ tại khác sạn .

-Establish good relationship with Local Authority, Society Order Team at Hotel area for more convenient in security operation and guest activities support.

Thiết lập mối quan hệ tốt với các cơ quan chính quyền địa phương, Đội trật tự xã hội , Công an xuất nhập cảnh , quân đội… trên địa bàn để thuận tiện cho công tác Bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động của khách sạn .

HUMAN RESOURCE RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ

Support Chief Security to plan and organize regular Departmental training for all staff, especially new staff, paying particular attention to courtesy, efficiency, service standards, grooming, diplomacy and actual job knowledge.

Hỗ trợ Trưởng Bộ phận An Ninh lên kế hoạch & tổ chức đào tạo thường xuyên cho tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới, chú ý đặc biệt đến sự lịch thiệp, hiệu quả, tiêu chuẩn dịch vụ, phong thái và hiểu biết về công việc.

Support for planning in details for training staffs about Security tasks, fire fighting & prevention tasks, First aid…

Hỗ trợ để lập kế hoạch cụ thể huấn luyện nhân viên mới về nghiệp vụ bảo vệ, công tác PCCC .

- Train all security staffs monthly, quarterly, yearly about above SOP, Fire Fighting & Prevention.

Huấn luyện định kỳ hàng tháng, quý, năm cho tất cả nhân viên bộ phận bảo vệ về các nghiệp vụ trên.

RELATIONS/ QUAN HỆ CHUNG

Reports directly to the Chief Security Operation Manager.

Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ phận An Ninh / Quản lý Vận hành

Work closely with other Departments of the hotel, and attend meetings on a periodical basis when assigned by Chief Security.

Làm việc gần gũi và tham dự các cuộc họp với các bộ phận khác định kỳ khi được Trưởng Bộ phận An Ninh cử đi dự.

Pioneer on teamwork spirit, enthusiastic , willing to support and help other departments when necessary.

Nêu cao tinh thần làm việc nhóm , nhiệt tình ,sẵn sàng hỗ trợ , giúp đỡ các bộ phận khác khi cần thiết .

Participate in providing and receiving constructive criticism about the Department and the Hotel as a whole, in order to improve efficiency, productivity and guest service.

Tham gia trong việc đưa ra & nhận những ý kiến xây dựng của bộ phận mình & các bộ phận khác trong khách sạn để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

- Building the Spirit of Engagement & Union in the department.

Xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó trong bộ phận.

-Through daily work, together with team to discuss, search for…to bring out initiative for performance improvement of security & other departments.

Qua thực tế công việc hàng ngày, cùng tập thể bộ phận bàn bạc , tìm kiếm... để đưa ra những ý kiến cải thiện hiệu quả công việc của bộ phận Bảo vệ và các bộ phận khác .

REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSION/ THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI

Perform other related duties and special projects as required by OPERATION MANAGER / GM both within and outside the Hotel.

Làm những công việc đặc biệt khác do Trưởng Bộ phận An Ninh /Quản lý Vận hành yêu cầu trong & ngoài khách sạn.


Quyền lợi được hưởng

- 05 working days or 40 hrs per week / Làm việc 05 ngày hoặc 40 giờ một tuần.

- Social - Health Insurance per labor law / Bảo Hiểm Xã hội - Bảo hiểm Y Tế

- Pre-Opening Allowance ( when open, Service charge Bonus will apply )

Phụ cấp Tiền khai trương Khách sạn.

- Meal Allowance on duty ( 03 meals per day if stay at staffhouse )

Bữa ăn theo ca ( 03 bữa mỗi ngày nếu ở tại nhà nhân viên )

- Uniform / Đồng phục

- Free Accommodation at nice, modern and comfortable staff house.

Chỗ ở miễn phí tại khu nhà nhân viên đẹp, hiện đại và thoải mái.

- Can enjoy Fitness facilities at staffhouse daily

Có thể sử dụng trang thiết bị phòng tập gym tại Khu nhà nhân viên hàng ngày.

- Telephone allowance ( depend on positions)

- Phụ cấp điện thoại ( tùy vị trí )

- On board Travel expense support / Hỗ trợ chi phí di chuyển khi nhận việc

- Employee of the Month / Quarter / Year Award / Nhân viên xuất sắc Tháng/ Quý/ Năm

- Birthday Celebration / Kỷ niệm sinh nhật

- Year end Bonus, KPI Bonus / Thưởng Cuối năm / Thưởng KPI

- Year End Party / Tiệc Nhân viên cuối năm

- International working environment with many Expatriates

Môi trường làm việc quốc tế với nhiều Quản lý người nước ngoài.

- Free to attend English Courses at the Hotels to improve your communication skill.

Tham dự học các khóa tiếng Anh miễn phí để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

- Special discount with Accor property after 06 months of employment

- Chiết khấu đặc biệt với các KS của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc

- Excellent opportunities for Career Development with Accor Group as it is # 1 in Asia & Vietnam in term of number of managed property.

- Những cơ hội tuyệt vời để phát triển nghề nghiệp với Tập đoàn Accor vì Tập đoàn hiện đứng đầu ở Châu Á và Việt Nam về số lượng Khách sạn Tập đoàn quản lý.

Accorhotels group has around 4300 hotels over the world in 100 countries

-Hiện tại Tập đoàn Accor quản lý khoảng 4300 Khách sạn tại 100 quốc gia và lãnh thổ

In Vietnam, Accor has 25 hotels from The North to the South, in 2019 we open 10 more hotels in Vietnam.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Accor hiện quản lý 25 Khách sạn và Tập đoàn sẽ khai trương thêm 10 Khách sạn vào năm 2019.

ACCORHOTELS OPEN 1 HOTEL EVERY 33 HOURS WORLDWIDE

ACCORHOTELS CỨ 33 GIỜ SẼ KHAI TRƯƠNG MỘT KHÁCH SẠN TRÊN THẾ GIỚI.

Yêu cầu công việc

- Graduated in Vocational School / College / University and/or with similar working experience in 04 -05 star Hotel/Resorts.

- Office computer literacy.

- Can communicate in English in Security field, Vietnamese native speaking.

- Leadership , Management , Interpersonal Skill.

- Ability to run department efficiently, knowing how to deal with staffs/ customers professionally.

- Excellent in service mind oriented, Excellent time keeping and organisational skills.

- Working experience in 2-3 years with similar position , Supervisor with good background/profile will be considered for interview.

Yêu cầu hồ sơ

Contact person/Liên hệ: Mr Tam - 0985.800.178 (Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)

To get the official Application Form, kindly add the above phone number Zalo or visit www.vieclamphuquoc.net (put in the searching keys: Pullman Phu Quoc)

Để tải Mẫu đơn ứng tuyển chính thức, vui lòng gửi tin nhắn tới Zalo số điện thoại trên hoặc truy cập trang vieclamphuquoc.net với từ khóa tìm kiếm Pullman Phu Quoc.

Please send your resume in English/Vietnamese.

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Assistant Director of Sales (Ho Chi Minh based) 31/05/2019 Thỏa thuận
Bell Captain/Tổ trưởng Tổ hành lý 30/05/2019 Thỏa thuận
Shop Connector (Shop Attendant) 30/05/2019 Thỏa thuận
F&B Welcomer (F&B Hostess/cashier) 30/05/2019 Thỏa thuận
Front Office Supervisor/Giám sát bộ phận tiền sảnh 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Learning & Development Manager (Working at Phu Quoc Island ) 31/05/2019 Thỏa thuận
Front Office Manager/Quản lý tiền sảnh (Làm việc tại Phú Quốc) 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Front Office Manager/Trợ lý Trưởng bộ phận tiền sảnh 30/05/2019 Thỏa thuận
Night Duty Manager/Quản lý ca đêm 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Front Desk Manager/Trợ lý Quản lý quầy lễ tân 30/05/2019 Thỏa thuận
Telephone Connector/Nhân viên tổng đài 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Outlet Manager 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Digital Marketing Manager 30/05/2019 Thỏa thuận
Connector (Receptionist)/Nhân viên Lễ tân 30/05/2019 Thỏa thuận
Graphic Designer 30/05/2019 Thỏa thuận
Bellman/Nhân viên hành lý 30/05/2019 Thỏa thuận
Telephone Supervisor/Giám sát tổng đài 30/05/2019 Thỏa thuận
Airport Representative/Nhân viên đón khách sân bay 30/05/2019 Thỏa thuận
Welcomer/Nhân viên đón tiếp khách 30/05/2019 Thỏa thuận
Executive Lounge Manager 30/05/2019 Thỏa thuận
Bar Manager/Quản lý quầy Bar 30/05/2019 Thỏa thuận
Outlet Manager 30/05/2019 Thỏa thuận
Banquet Manager 30/05/2019 Thỏa thuận
F&B Coordinator/Nhân viên điều phối bộ phận ẩm thực 30/05/2019 Thỏa thuận
Assistant Banquet Manager/Trợ lý Trưởng bộ phận Tiệc 30/05/2019 Thỏa thuận
F&B Captain 30/05/2019 Thỏa thuận
F&B Supervisor 30/05/2019 Thỏa thuận
Banquet Supervisor/Giám sát Bộ phận tiệc 30/05/2019 Thỏa thuận
Bar Captain/Tổ trưởng quầy Bar 30/05/2019 Thỏa thuận
F&B Connector (Waiter/Waitress) 30/05/2019 Thỏa thuận
Banquet Connector (Banquet/Event Attendant)/Nhân viên bộ phận Tiệc 30/05/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 2 19:09 22/03/2019
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 1 13:36 14/12/2018

ĐÁNH GIÁ