Technician/ Nhân viên kỹ thuật

Pullman Vung Tau Hotel & Convention Center

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Check the logbook, receive hand - over job from the previous workshift .

Kiểm tra sổ giao ca, nhận bàn giao công việc với ca trước.

• Check all tools, machine; Follow up B.E.O noticed; on/off Lights; AHU; FCU in conference A; B.

Kiểm tra toàn bộ đồ nghề, và theo dõi các B.E.O, tắt mở đèn; AHU; FCU Khu Hội nghị A;B.

• Check all persons in the previous workshift, present, next workshift.

Kiểm tra nhân lực của ca trước, ca hiện tại va ca sau.

• Check all staus of Genset; Boiler follow check list & D.O level.

Kiểm tra máy phát; boiler theo check list và mức dầu.

Check operating status of all the Lifts/ Escalators on all floors.

Kiểm tra trạng thái vận hành của tất cả các thang máy/ cuốn của các tầng.

Check all water tanks level & Pumping if any problem must find out solutions to resolve it.

Kiểm tra tất cả các tank nước và hệ bơm, nếu có vấn đề phải tìm cách khắc phục.

• Check the operating status of all chillers, FCU, AHU, PAU.. including scan air grill temperater.

Kiểm tra trạng thái của các Chiller, FCU, AHU, PAU kể cả đo nhiệt độ miệng gió cấp.

• Check the operating signal status of Fire alarm and Fire fighting system.

Kiểm tra trạng thái tín hiệu của tủ báo cháy, chữa cháy.

• Check all plant rooms: CT, Chiller chemical pump, Pump, Fan, Boiler; LPG store.

Kiểm tra tất cả các phòng máy khu E & tầng thượng: CT, bom hóa chất chiller, hệ bơm, quạt, boiler; kho gas..

• Check all Exit Emergency lights; lights of all area in day time must be off/ on all floor Kiểm tra tất cả các đèn thoát hiểm, chiếu sáng khẩn; Tắt các line đèn không cần mở ban ngày của các tầng.

• Cooperate with Security to determine The Fire alarm activating cases and resolve if any

Phối hợp với Bảo vệ để xác định các trường hợp báo cháy kích hoạt và giải quyết nếu có.

• Recorded of Main meter to detect all unnormal; Check fountains water.

Kiểm tra chỉ số đồng hồ chính điện, đồng hồ nước để phát hiện điều bất thường; kiểm tra các đài phun nước.

• Do all requests of Chief Engineer/Assistant Chief Engineer, maintenance schedule. Listout and Prepare need materials; spare parts.

Thực hiện tất cả các yêu cầu của Kỹ sư trưởng/ Trợ lý Kỹ sư trưởng, kế hoạch bảo trì. Chuẩn bị vật tư; phụ tùng.

• Check all Kitchen; electrical equipment of all floors, detect all damaged items.

Kiểm tra tất cả các thiết bị bếp; Thiết bị điện, phát hiện tất cả các hạng mục hư hỏng.

• Report to Chief Engineer/Assistant Chief Engineer on time any broken down systems.

Báo cáo kịp thời cho Kỹ sư trưởng/ Trợ lý Kỹ sư trưởng các sự cố hư hỏng hệ thống.

• Supervise the contractors working in right time, place with "approved working permit form.

Giám sát nhà thầu thi công đúng thời gian, địa điểm và phải có "Giấy phép được duyệt.

• Check workshop & arrange all materials (reused or not), check the stock balancing to order.

Sắp xếp, phân loại tất cả vật tư kho (còn sử dụng lại hay không). Kiểm tra kho vật tư để mua hàng.

• Check all electrical DB and water risers (random) normal close, clean and safety status.

Kiểm tra tra tất cả các tủ điện; tủ nước (ngẫu nhiên) luôn đóng, sạch sẽ và an toàn.

• Instructs for all technicians to follow strictly instruction of BOM, Engineering Dep.

Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Ban Giám Đốc và Bộ phận Kỹ thuật.

• Record all event in workshift to logbook, daily check list and submit to Chief Engineer/ Assistant Chief Engineer.

Ghi lại mọi sự kiện trong ca trực vào sổ giao ca, đánh dấu bảng checklist và nộp lại cho Kỹ sư trưởng/ Trợ lý Kỹ sư trưởng.

• Cleaning up workshop and Hand - over to next workshift, follow up new notice.

Thực hiện giao ca - vệ sinh xưởng trước khi giao ca; theo dõi các thông báo mới.

TECHNICAL RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

The Technician will follow during the operations the instructions received by the Maintenance Supervisor.

Nhân viên kỹ thuật sẽ tuân theo sự hướng dẫn trong công việc của Phó giám sát kỹ thuật.

 Security issues/ Các vấn đề về an ninh:

• The Technician has to know her duties & responsibility in the eventuality of fire.

Nhân viên kỹ thuật có kiến thức về nhiệm vụ và trách nhiệm trong trường hợp hỏa hoạn.

• The Technician is responsible to follow all standards and procedures established at Pullman Vung Tau

Nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm tuân theo tiêu chuẩn và quy trình do Khách sạn Pullman Vũng Tàu quy định.

• To be responsible for adhering to Pullman Vung Tau staff rules and regulations as detailed in Pullman Vung Tau staff handbook.

Tuân theo nội quy và điều lệ chi tiết như trong sổ tay nhân viên của Khách sạn Vũng Tàu.

• To be ready and responsible when assigned to perform any other duties or job functions as required by Chief Engineer.

Sẵn sàng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hay chức năng khác khi được Kỹ sư trưởng giao cho.

HUMAN RESOURCE RESPONSIBILITIES/ NHỮNG TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ

• Keep good rapport with all staff.

Giữ mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên.

• Follow hotel rules and regulations at all times.

Luôn luôn tuân thủ các quy định và luật lệ của khách sạn.

• Attends all training sessions as scheduled.

Tham gia tất cả các lớp đào tạo theo kế hoạch.

RELATIONS/ MỐI QUAN HỆ

• Reports directly to the Junior Supervisor.

Báo cáo trực tiếp cho Phó giám sát kỹ thuật.

REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSIONS/ NHIỆM VỤ THAY THẾ VÀ TẠM THỜI

• Performs any other duties that may be assigned by superiors.

Thực hiện các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Quyền lợi được hưởng

Thỏa thuận

Yêu cầu công việc

Thân thiện, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm.

Yêu cầu hồ sơ

All Resumes please send to Pullman Vung Tau-15 Thi Sach. Thang Tam Ward, Vung tau City
Hồ sơ gửi về: Khách sạn Pullman Vung Tau-15 Thi Sách ,P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu. 
Email: Gửi email 
Telephone : 0254.3551.777 Ext : 5605 or hotline : 0943825874
Note : Please contact T&C for job application form or send resume via above email.

Technician/ Nhân viên kỹ thuật

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá