Western Sous Chef

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SCOPE

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Responsible for kitchen staff welfare, production and ensure the smooth operation of the kitchen. Take charge of quality and presentation of food served in his outlet and obeying all instructions and guide lines given assigned by the Executive Chef or Food and Beverage Director.

Chịu trách nhiệm về phúc lợi nhân viên nhà bếp, khâu chế biến và đảm bảo hoạt động thông suốt của nhà bếp. Chịu trách nhiệm về chất lượng và trình bày các món ăn phục vụ trong nhà hàng và tuân theo tất cả các hướng dẫn đã được chỉ định bởi bếp trưởng điều hành hoặc GĐ thực phẩm và đồ uống.

PRIMARY RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Assist the Executive Chef to manage stocks and supplies.

Hỗ trợ Bếp trưởng điều hành để quản lý hàng tồn kho và nguồn cung cấp.

• Assist the Executive Chef to organize the department to suit need and optimize headcount to improve "prime cost"

Hỗ trợ bếp trưởng điều hành trong việc cấu trúc sơ đồ tổ chức bộ phận phù hợp với nhu cầu và tối ưu hóa nguồn lực nhằm cải thiện chi phí.

• Assist the Executive Chef to achieve the productivity ratios as budgeted

Hỗ trợ bếp trưởng điều hành để đạt tỷ lệ năng suất trong phạm vi ngân sách.

• Assist the Executive Chef to carry out inventories, inputs data and explains consumption differences

Hỗ trợ Bếp trưởng điều hành để thực hiện kiểm kê, nhập dữ liệu đầu vào và giải thích chênh lệch về chi phí tiêu thụ.

• Continually looking for ways to improve costs and ratios while maintaining the high standard of service and quality of products

Không ngừng tìm kiếm cách thức để cải thiện tỷ lệ chi phí trong khi đó vẫn đảm bảo đạt được tiêu chuẩn dịch vụ.

• Actively involved in end-of-month procedures and justifies any differences.

Tích cực tham gia vào các quy trình kiểm kê, báo cáo cuối tháng và giải thích, chứng minh những khoản chênh lệch.

GENERAL RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHUNG:

• Control the quality and amount of his production.

Kiểm soát chất lượng và số lượng sản phẩm.

• Control the hygiene in his work areas, equipments and materials.

Kiểm soát vệ sinh trong khu vực làm việc, trang thiết bị và nguyên vật liệu.

• Control the cost of his production

Kiểm soát về giá cả, chi phí của sản phẩm.

• Maintain the food cost mentioned in the budget

Duy trì mức chi phí định mức cho từng loại thực phẩm.

• Approve the weekly work schedule of his staff

Phê duyệt kế hoạch làm việc hàng tuần của nhân viên.

• Develop positive attitude on job skills, knowledge, and creativity of the staff.

Xây dựng thái độ tích cực về kỹ năng làm việc, về kiến thức và sự sáng tạo của nhân viên.

• Provide them the basis of working in a kitchen in order to increase their qualification and culinary knowledge.

Cung cấp kiến thức cơ bản về bộ phận cho nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức về ẩm thực.

• Adapt to their capacities and aptitudes

Đáp ứng được năng lực và kỹ năng làm việc.

• Respect the needs and individuality of the staff

Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên

• Develop their self-confidence

Phát triển sự tự tin của nhân viên.

• Training of the staff

Đào tạo cho nhân viên.

• Control the daily operation

Kiểm soát các hoạt động hàng ngày.

• Develop kitchen staffs skills on delegation

Phát triển kỹ năng của nhân viên nhà bếp thông qua việc ủy thác.

• Work and communicate closely and effective with all departments.

Liên hệ chặt chẽ và hiệu quả với tất cả các bộ phận.

• Set an example and ensure that staff adheres to the grooming standards of Sunrise Hoi An Resort and behavior as well as hygiene standards.

Gương mẫu và đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn tác phong, hành vi cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh mà khách sạn yêu cầu.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

R E L A T I O N S H I P S/MỐI LIÊN HỆ

Internal/Nội bộ : All kitchen staff and Food and Beverage staff

Tất cả nhân viên nhà bếp và nhân viên phục vụ thức ăn và nước uống.

External/ bên ngoài : All staffs in the hotel/tất cả nhân viên của KS.

Q U A L I F I C A T I O N S/TRÌNH ĐỘ

Education/học vấn : Local Chefs degree/Chứng chỉ bếp trưởng

Certification/chứng nhận : Chef Certification/chứng nhận đầu bếp

Experience/kinh nghiệm : At least two years as an Sous Chef in 4/5 star hotel Ít nhất 2 năm làm bếp phó điều hành ở KS 4/5 sao

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Western Sous Chef

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Event Manager 30/04/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá