Recreation Supervisor

Pullman Danang Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

o supervise cleanliness and set up to be according standard during opening and closing procedure.

Để giám sát sự sạch sẽ và thiết lập để được theo tiêu chuẩn trong quá trình mở và đóng cửa.

• To conduct recreation staff duties.

Để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên giải trí.

• To contribute to the high level of services in accordance with the hotel’s standard as prescribed in Standard Operation

Manual.

Để đóng góp cho mức dịch vụ cao theo tiêu chuẩn của khách sạn như được quy định trong Sách hướng dẫn vận hành tiêu

chuẩn.

• To assist to coordinating and supervising staff in professional manner.

Giúp phối hợp và giám sát nhân viên chuyên nghiệp.

• To maintain in department- training program and keep rechecking Standard of Services

Để duy trì trong chương trình đào tạo của bộ phận và tiếp tục kiểm tra lại Tiêu chuẩn Dịch vụ

• To implement recreation staff adequate support from sick leave to annual leave while maintaining the work balance in staff

schedule.

Để thực hiện các nhân viên giải trí hỗ trợ đầy đủ từ nghỉ ốm đến nghỉ phép hàng năm trong khi duy trì số dư công việc trong

lịch trình của nhân viên.

• To provide on the job training to new staff member.

Cung cấp đào tạo nghề cho nhân viên mới.

• To train and supervise the service and daily activities when needed.

Đào tạo và giám sát dịch vụ và các hoạt động hàng ngày khi cần thiết

• To practice in new training programs as required.

Để thực hành trong các chương trình đào tạo mới theo yêu cầu.

• To monitor staff performance and assist the Supervisor and manager in staff evaluation

Theo dõi thành tích của nhân viên và hỗ trợ Giám sát và người quản lý đánh giá nhân viên

• To assist with demonstrations and events as required.

Để hỗ trợ các cuộc trình diễn và sự kiện theo yêu cầu.

• To update the recreation log book and be aware of department and hotel information.

Để cập nhật sổ nhật ký giải trí và nhận biết thông tin về phòng ban và khách sạn

• To maintain stock at correct levels

Để duy trì kho chứa ở mức chính xác

• To fill in inventory report accurately

Để điền chính xác báo cáo báo cáo các hoạt động hàng ngày

• To complete all assignments stated by deadlines with the Recreation manager or supervisor’s guidelines.

Để hoàn thành tất cả các bài tập được nêu trong thời hạn với hướng dẫn của người quản lý giải trí hoặc người giám sát

• To handle guest complain on duty period

Giải quyết khách phàn nàn trong ca

• To make sure all area are checking and cleaning

Đảm bảo tất cả các khu vực luôn được kiểm tra và nhắc nhở nhân viên làm vệ sinh nếu cần thiết

• To make sure well maintain of operation

Đảm bảo duy trì tốt vận hành.

• To make sure all of guest information from outside or VIP in-house are informed to team

Đảm bảo luôn nắm thông tin khách khi sử dụng dịch vụ của bộ phận, khách bên ngoài, khác VIP trong khách sạn

• To make sure all equipment are well maintain and operate

Đảm bảo tất cả công cụ dụng cụ bảo quản tốt và hoạt động tốt

• To make sure all staff are well assignment and suitable to work on

Quyền lợi được hưởng

- Attractive remuneration package & 13th Month salary

- 02 probation months (Full salary & service charge & Social Insurance)

- 05 working days & 02 day-off per week

- Uniform & Duty meal provided by hotel

- Other benefits according to hotel’s policy.

Yêu cầu công việc

Able to communicate in English

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh

• Enthusiasm, good team player

Làm việc tốt theo đội và nhiệt tình

• Willing to teach and share the specialized skills with the team member.

Sẵn sàng hướng dẫn và chia sẽ những kĩ năng đặc cho những thành viên khác

• Have sense of awareness towards clients

Có ý thức về nhận thức đối với khách hàng

• Ability to work in flexible hours including weekends and public holiday

Khả năng làm việc trong giờ linh hoạt bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ

• Able to remain calm under pressure and handle emergency situation

Có thể giữ bình tĩnh dưới áp lực và xử lý tình huống khẩn cấp

• Wiling to learn new things

Yêu cầu hồ sơ

- Full CV

Recreation Supervisor

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Recreation Supervisor 29/09/2020 Thỏa thuận
Recreation Supervisor 31/05/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá