Cost Controller

The Grand Ho Tram Strip

Quy mô : 1.000 - 4.999

Phòng tuyển dụng 0254 378 8125/ 8130 & 0913 339 773 Ven Biển, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Review monthly categorizing items (products and services) report to ensure the accuracy.
 • Kiểm tra báo cáo phân loại mã hàng theo tháng để đảm bảo tính chính xác.
 • Review item setups in Cenium for recording Sales, COGS, Inventory, and Charges correspondingly.
 • Kiểm tra các thiết lập mặc định cho mục hàng trên Cenium nhằm ghi nhận Doanh thu, giá vốn, Hàng tồn kho, và Chi phí tương ứng.
 • Ensuring that selling and purchase prices are fully approved and strictly followed.
 • Bảo đảm giá mua và giá bán đều được phê duyệt đầy đủ, và được tuân thủ chặt chẽ.
 • Preparing report of price changes monthly.
 • Thực hiện báo cáo về thay đổi giá trong tháng.
 • Managing and estimating costs: by pricing the direct & indirect materials of providing products/events, as well as consolidating the amounts of actual purchases, assessing the efficiency finally.
 • Ước tính và giám sát chi phí: bằng việc định giá nguyên vật liệu trực tiếp/gián tiếp cung cấp sản phẩm/gói sản phẩm, cũng như tổng hợp lượng hàng thu mua thực tế, cuối cùng đánh giá tính hiệu quả.
 • Reviewing selling prices: ensuring that the offered prices are timely adapted with market price variations, raw material shortage, and discounts/promotion. Keep selling prices posted to related departments.
 • Xem xét việc lập giá bán: bảo đảm giá bán đưa ra được hiệu chỉnh kịp thời theo biến động giá thị trường, khan hiếm nguồn nguyên liệu, chiết khấu/khuyến mãi. Cập nhật giá bán cho các phòng ban liên quan.
 • Verifying purchase prices: updating the price trend by surveying/searching from reliable market sources (internet, malls, supermarkets). Remain acutely aware of market prices that could impact resource costs.
 • Xác minh giá mua: cập nhật xu hướng giá bằng cách khảo sát/tìm kiếm giá từ nhiều nguồn tin cậy. Thường xuyên nắm bắt giá cả có thể tác động đến chi phí chung.
 • Reviewing slow-moving/unused/expired items: timely updating the status of inventory to end-users to speed up the inventory rotation. Other issues include the spoiled/broken/mossed inventory.
 • Xem xét những mục hàng tiêu thụ chậm/không sử dụng/hết hạn: kịp thời cập nhật tình trạng hàng hóa đến các bộ phận liên quan nhằm tăng tốc độ vòng quay hàng tồn kho. Các vấn đề khác gồm hàng hóa hư hỏng/bể vỡ/ẩm mốc.
 • Stocktaking on a monthly basis: proving that the G/L inventory accounts are correct.
 • Kiểm kê hàng tồn kho hằng tháng: làm bằng chứng cho số dư tồn kho sổ sách.
 • Reviewing inventory variances from stock-taking: the loss issues must be acknowledged by warehouse men; the abnormal inventory status in physics should be reflected; mistakes of documents and physical counts should be limited;
 • Xem xét chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho: các mất mát/hao hụt phải được xác nhận của bộ phận liên quan; tình trạng bất thường của hàng hóa thực tế phải được ghi nhận; các sai sót do lập chứng từ và kiểm đếm cần được hạn chế.
 • Reporting the monthly cost of goods sold: All purchase/transfer orders must be fully posted in the system; inventory adjustments be recorded; the cost margin variation is well-explained.
 • Báo cáo giá vốn tháng: toàn bộ lệnh mua/xuất chuyển hàng phải được kết chuyển vào hệ thống; các khoản điều chỉnh tồn kho phải được ghi nhận; biến động tỷ lệ chi phí phải được giải thích hợp lý.
 • Tracking the cost variation: Any reasons that cause high % cost should be pointed out so that the cost should be passed on to consumers or should new vendors be pursued for better prices on materials.
 • Kiểm tra biến động chi phí: chỉ ra nguyên nhân làm tăng tỷ lệ phí, đề xuất hướng giải quyết hoặc là khách hàng sẽ gánh, hoặc là tìm nhà cung cấp với mức giá bán cạnh tranh hơn.
 • Work collaboratively with various Department Managers to analyze costs, assess vendors, and consumption to maximize production profitability.
 • Phối hợp với các Phòng ban khác nhau nhằm phân tích chi phí, đánh giá nhà cung cấp, và sức tiêu thụ để tối đa hóa lợi nhuận sản xuất
 • Safeguards warehouse operations and contents by establishing and monitoring security procedures and protocols.
 • Đảm bảo an toàn của hàng hóa trong kho bằng cách thiết lập và giám sát quy trình quản lý và sắp xếp kho.
 • Assist management in preparing budget
 • Hỗ trợ trong việc xây dựng dự toán
 • Other ad-hoc requirements relating to cost.
 • Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến chi phí kho.

Quyền lợi được hưởng

 • Free Shuttle Bus
 • Duty Meals
 • Services Charge
 • Health Check
 • Insurance 24/7

Yêu cầu công việc

 • Bachelor Degree in Accounting and Auditing required.
 • Bằng Cử nhân chuyên ngành Kế Toán-Kiểm toán
 • Experience of at least 5 years in the Inventory Accounting field.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Kế toán hàng tồn kho
 • Proficient with processing MS-Excel/Word. Knowledge about Cenium is preferred.
 • Thành thạo MS-Excel/Word. Có kinh nghiệm Cenium là lợi thế
 • Advanced accounting skill: data analysis
 • Có kỹ năng phân tích số liệu kế toán
 • Prior hotel experience preferred.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn là lợi thế
 • Comprehensive in spoken and written English
 • Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh
 • Management experience strongly preferred
 • Yêu cầu có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý
 • Able to develop cooperative relationships with other departments
 • Có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác với các phòng ban

Yêu cầu hồ sơ

Apply by Hoteljob.vn 

Or contact to Human resource department - Grand Ho Tram Strip

Phone number : 0254 378 8125 

 Address: Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Purchasing accountant/Kế toán thu mua- Sanctuary Hồ Tràm 31/01/2021 Thỏa thuận
Kế toán Chi kiêm Thủ quỹ ( AP cum GC) 18/02/2021 Thỏa thuận
Kế toán Thu (AR) 18/02/2021 Thỏa thuận
Cost Officer - Nhân viên kế toán chi phí. 19/02/2021 Thỏa thuận
Cost Controller 30/03/2021 Thỏa thuận
KẾ TOÁN CÔNG NỢ 28/02/2021 Thỏa thuận
Nhân viên Kiểm toán Thu (Income Auditor) 31/01/2021 8 - 12 triệu
Cost Controller - Kế toán chi phí 28/02/2021 Thỏa thuận
Cost Officer/ Kế toán chi phí 31/01/2021 Thỏa thuận
KẾ TOÁN DOANH THU 31/12/2020 8 - 12 triệu
KẾ TOÁN THANH TOÁN 31/12/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

The Grand Ho Tram Strip

Địa chỉ: Ven Biển, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 0254 378 8125/ 8130 & 0913 339 773

Website: https://thegrandhotramcareers.com/