Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
11453 1

Chuyên viên Đào tạo/ Learning and Development Executive

  • Hạn nộp: 28/06/2021
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Vị trí
Nhân viên
Cập nhật
16/05/2021 12:33

Mô tả công việc

 Conduct training needs analysis of the hotel and departments. Tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo của Khách sạn và các bộ phận.

 Create the generic training programs for the Hotel such as Orientation and Service Culture…Tạo các chương trình đào tạo chung cho khách sạn như : Dẫn nhập và Văn hóa dịch vụ..

 Set up the whole system of training: standard forms, reporting and filing system, communicating channels, certification, evaluating system, etc. Thiết lập hệ thống đào tạo : Các mẫu biểu chuẩn, hệ thống báo cáo và lưu trữ,các kênh liên lạc, chứng chỉ, hệ thống đánh giá,… vv…

 Set up the system for skill training, certification and assessment for each department. Manage integration and training of all employees into the Company’s standards. Thiết lập hệ thống cho đào tạo kỹ năng, chứng nhận và đánh giá cho từng bộ phận.Quản lý sự hội nhập và đào tạo cho tất cả nhân viên mới theo tiêu chuẩn của Công ty.

 Strive to achieve Company objectives and exemplify the Company concepts and culture. Phấn đấu để đạt được mục tiêu công ty và làm hình mẫu cho các khái niệm và văn hóa công ty.

 Maintain compliance with company policies and procedures. Duy trì sự tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty

 Report regularly on training and quality related achievement measures and performance. Báo cáo thường xuyên về việc thực hiện và các phương pháp định lượng thành tích liên quan đến Đào tạo và chất lượng.

 Research and recommend emerging training strategies, tools and coursework. Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược đào tạo xu hướng mới ,các công cụ và các môn học .

 Work closely with department heads to identify training needs and assist them in setting up the training program for each department. Làm việc chặt chẽ với các trưởng bộ phận để xác định nhu cầu đào tạo và hỗ trợ họ trong việc thiết lập các chương trình đào tạo cho từng bộ phận .

 Communicate regularly and work cohesively with Director of Marketing, Senior Reservations Manager, Revenue Manager, and Reservation Supervisors to ensure highest level of conversion and sales effectiveness exists. Liên lạc thường xuyên và làm việc chặt chẻ với Giám đốc Tiếp thị, Quản lý đặt phòng Quản lý doanh thu, và giám sát đặt phòng để đảm bảo mức cao nhất về sự cải biến và bán hàng hiệu quả tồn tại.

 Prepare training schedule on monthly basis and communicate with departments to maximize attendance. Chuẩn bị lịch trình đào tạo trên cơ sở hàng tháng và giao tiếp với các phòng ban để tối đa hóa tham dự.

 Actively observe and evaluate training activities and make adjustments to ensure the greatest effectiveness of training. Chủ động quan sát và đánh giá hoạt động đào tạo và thực hiện điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả lớn nhất của đào tạo .

 Set up and develop the network of training facilitators/trainers in departments, equip them with necessary skills to conduct departmental training and assist them in performing their tasks. Thiết lập và phát triển mạng lưới hỗ đào tạo / đạo tạo viên ở các phòng ban , trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để tiến hành đào tạo các phòng ban và hỗ trợ họ trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình .

 Develop and implement training and related training programs. Xây dựng và thực hiện việc đào tạo và các chương trình đào tạo liên quan.

 Determine need for additional training modules and develop as necessary. Analyze trends and patterns of service feedback and customer interactions and implement new program based on observations. Xác định nhu cầu cho các mô-đun đào tạo bổ sung và phát triển khi cần thiết. Phân tích xu hướng và mô hình thông tin phản hồi của khách hàng và tương tác dịch vụ và thực hiện các chương trình mới dựa trên những quan sát .

 Plan, develop and conduct specialized trainings in the areas of customer service, products, sales, computer systems, and productivity. Lê kế hoạch , phát triển và thực hiện các khóa đào tạo chuyên ngành trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng , sản phẩm , bán hàng, hệ thống máy tính , và năng suất.

 Source and obtain specialist assistance to conduct training when needed. Tìm nguồn và lấy được sự hỗ trợ từ chuyên gia để tiến hành đào tạo khi cần thiết .

 Monitor all training activities conducted on and off site. Giám sát tất cả các hoạt động đào tạo được tiến hành bên trong và ngoài Khách sạn.

 Build relationship with hospitality schools or universities locally or internationally to bring the Hotel’s training up to international standards. Xây dựng mối quan hệ với các trường khách sạn hoặc các trường đại học tại địa phương hoặc quốc tế để mang đến việc đào tạo cho khách sạn các tiêu chuẩn quốc tế

 Build up a data base of relevant training courses available in the market. Xây dựng cơ sở dữ liệu của các khóa học đào tạo có liên quan có sẵn trên thị trường.

 Administer the training budget and purchase training materials as required. Quản lý ngân sách đào tạo và mua tài liệu đào tạo theo yêu cầu.

 Create and administer training certificates for the courses run. Tạo và quản lý chứng chỉ đào tạo cho các khóa học.

 Monitoring the application of programs trained to ensure all associates use the knowledge they learn in the workplace: grooming standards, safety issues, health care, service standards, etc. Giám sát việc áp dụng các chương trình đào tạo để đảm bảo tất cả các nhân viên sử dụng những kiến thức họ học được tại nơi làm việc : tiêu chuẩn ăn mặc , vấn đề an toàn , chăm sóc sức khỏe, tiêu chuẩn dịch vụ, vv

 Train and lead the frontline staff to achieve the highest levels of quality and consistency of customer service. Đào tạo và dẫn dắt các nhân viên tuyến đầu để đạt được mức độ cao nhất về chất lượng và tính nhất quán của dịch vụ khách hàng

 Monitor adherence to customer service policies and standards. Giám sát sự tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

 Ensure quality assurance standards are met within all departments through feedback and working sessions with department heads. Đảm bảo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng được đáp ứng trong tất cả các phòng ban thông qua thông tin phản hồi và các buổi làm việc với các trưởng phòng.

 Define performance benchmarks and create a tracking system to continuously assess customer service staff knowledge. Xác định hiệu xuất làm việc và tạo ra một hệ thống theo dõi liên tục đánh giá kiến thức của nhân viên dịch vụ khách hàng .

 Develop, implement and promote company and department announcements, programs, policies, procedures, processes and promotions. Xây dựng , thực hiện và thúc đẩy các thông báo của công ty và bộ phận , các chương trình , chính sách , thủ tục , quy trình và chương trình khuyến mãi .

 Identify and develop staff in training: English teacher, training officer. Xác định và phát triển nhân viên trong đào tạo : Giáo viên tiếng Anh , nhân viên đào tạo.

 Assist in the activities of T&C Department such as recruitment, outsourcing, interviewing, teambuilding activities, outing, etc. Hỗ trợ trong các hoạt động của bộ phận T & C như tuyển dụng , tiềm nguồn lao động thuê ngoài , phỏng vấn , các hoạt động teambuilding, đi chơi , vv

 Actively involved in caring for associates and making proposals for associates’ well-being. Tích cực tham gia vào việc chăm sóc nhân viên và đề xuất kiến nghị cho sự thịnh vượng/hạnh phúc của nhân viên.

 Respond to employee requests for statements of service/earnings and take responsibility for other general inquiries. Đáp ứng yêu cầu nhân viên cho các báo cáo của các dịch vụ / thu nhập và chịu trách nhiệm cho những thắc mắc chung khác .

 Attend meetings as required. Tham gia các cuộc họp theo yêu cầu

 Carry out any additional duties as requested by the Hotel Management such as Manager on Duty, meetings with local authorities for related matters in training. Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung theo yêu cầu của quản lý khách sạn như quản lý trực ban, các cuộc họp với chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan trong đào tạo.

 Design and coordinate in internship programs for students. Thiết kế và phối hợp trong các chương trình thực tập cho sinh viên.

 Other tasks assigned by Director of T&C Những công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Nhân tài & Văn hóa.

Quyền lợi được hưởng

Thỏa thuận

Yêu cầu công việc

Dynamic, experienced, good communication.

Yêu cầu hồ sơ

All Resumes please send to Pullman Vung Tau-15 Thi Sach. Thang Tam Ward, Vung tau City
Hồ sơ gửi về: Khách sạn Pullman Vung Tau-15 Thi Sách ,P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu. 
Email: Nộp hồ sơ 
Telephone : 0254.3551.777 Ext : 5605 or hotline : 0937 005 405
Note : Please contact T&C for job application form or send resume via above email.
Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  • PULLMANHOTELS.COM – ACCORHOTELS.COM
  • Khách sạn Pullman Vũng Tàu có 356 phòng với thiết kế đương đại mang hơi thở của nhịp sống thành phố biển sáng tạo và sống động, trong khi vẫn mang đến cho du khách trải nghiệm “bleisure” – sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và nghỉ ngơi. Hệ thống Trung tâm hội nghị, hội thảo với diện tích hơn 2321 mét vuông, gồm 2 phòng đại tiệc cùng 4 phòng họp với trang thiết bị mới nhất, có sức chứa đến 1200 khách. Du khách cũng có thể gặp gỡ, giải trí hay thư giãn khi thưởng thức các nét ẩm thực riêng biệt và hấp dẫn tại Nhà hàng Riviera với thực đơn tự chọn đẳng cấp quốc tế, Corniche Ultra Lounge với các món ăn nhẹ Tapas hay trải nghiệm các thức uống thú vị tại các Quầy Bar Lobby hay Quầy Bar tại Khu vực Bể bơi. Phòng tập Fit Lounge mở cửa 24/7 và hồ bơi ngoài trời tràn ngập ánh sáng cùng nhiều tiện nghi mang các nét riêng biệt của Pullman như Welcomer, đệm gường Signature Pullman, Connectivity Lounge , tiêu chí Co-Meeting chắc chắn sẽ làm hài lòng các du khách.

Thông tin liên hệ