Commis

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Primary Responsibilities/ Nhiệm vụ chính.

• Knowledge of the individual menu items including basic ingredients, methods of preparation, and presentation style.

Có kiến thức về các thực đơn bao gồm thành phần cơ bản, phương pháp chuẩn bị và phong cách trình bày.

• Maintain kitchen hygiene and cleanliness.

Duy trì vệ sinh nhà bếp sạch sẽ.

• Gain basic knowledge of all outlets in hotel.

Có kiến thức cơ bản của các outlets trong khách sạn.

• Responsible for mise en place of assigned area.

Chịu trách nhiệm về khu vực mình được phân công.

• Taste and examine food prepared for freshness and required quality.

Nêm nếm và kiểm tra thực phẩm có tươi sống phù hợp với tiêu chuẩn.

• Set up section as required by supervisor and to be checked by supervisor before service.

Thiết lập công việc theo yêu cầu của người giám sát và kiểm tra bởi người giám sát trước khi phục vụ.

• Be responsible for minimizing food wastage.

Chịu trách nhiệm giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

• Maintains good relationship with all colleagues in the Kitchen.

Duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các đồng nghiệp trong Bếp.

• Ensures that all guests are recognized and greeted accordingly. Attend to guests needs promptly and professionally.

Đảm bảo rằng tất cả khách được công nhận và chào đón. Việc phục vụ cho khách cần kịp thời và chuyên nghiệp.

• Offer assistance whenever possible. Always work with a focus on quality, high output and attention to detail.

Cung cấp hỗ trợ bất cứ khi nào có thể. Luôn làm việc tập trung vào chất lượng, sản lượng cao và chú ý đến chi tiết.

• To meet up to guest requirements as much as possible. If and whenever unable, to offer an alternative solution.

Để đáp ứng nhu cầu của khách nhiều nhất có thể. Nếu và bất cứ khi nào không thể, đưa ra một giải pháp thay thế.

• Works closely with the Stewarding Department on the utensils and other equipment needed for the buffet set up in the outlets.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận vệ sinh ẩm thực quản lý các dụng cụ và thiết bị khác cần thiết cho tiệc buffet ở các outlets.

• Attend and comprehend all information discussed at the briefing sessions.

Tham dự và hiểu tất cả các thông tin thảo luận tại các cuộc họp giao ban.

• Personal appearance is an important requirement. A healthy, professional and natural appearance in both uniform and personal appearance is required.

Vẻ bề ngoài của cá nhân là một yêu cầu quan trọng. Một vẻ ngoài khỏe mạnh, chuyên nghiệp và tự nhiên khi mặc đồng phục và mặc đồ cá nhân được yêu cầu bắt buộc.

• Be punctual, efficient and above all, courteous. Assume at all times a pleasing and helpful attitude towards our internal guests. Serve all food in a friendly and professional manner.

Đúng giờ, hiệu quả và trên nữa là lịch sự. Tại mọi thời điểm một thái độ hài lòng và hỗ trợ đối với khách hàng nội bộ. Phục vụ các món ăn một cách thân thiện và chuyên nghiệp.

• Maintain a sense of urgency with whatever task is required.

Duy trì ý thức cấp bách đối với bất kỳ nhiệm vụ nào được giao.

• Be pro-actively involved in the hotel’s operation keeping up-to-date with events within the hotel.

Tích cực tham gia vào hoạt động của khách sạn, cập nhật các sự kiện trong khách sạn.

• Complete time sheet/swipe card at the conclusion of each shift according to standard and procedures, ensuring accurate reflection of hours worked, and compliance with the Labour Code of Vietnam.

Hoàn thành Bảng chấm công / thẻ quẹt khi kết thúc mỗi ca theo tiêu chuẩn và quy trình, đảm bảo phản ánh chính xác số giờ làm việc và tuân thủ Bộ luật lao động Việt Nam.

• Anticipate guest’s needs through observation and offer prompt, efficient service either personally or through effective communication with other associates.

Dự đoán nhu cầu của khách hàng dựa trên quan sát và cung cấp dịch vụ nhanh chóng hiệu quả thông qua việc giao tiếp hiệu quả với các cộng sự khác.

• Ensure Occupational Health & Safety guidelines are adhered to with the association of Duty of Care.

Đảm bảo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được tuân thủ với quy định.

• Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures.

Tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy trình của công ty và khách sạn.

• Uphold the Accor Cares culture by demonstrating the Star Service Standards at all times to guests and fellow associates.

Duy trì văn hóa Accor bằng cách thể hiện tiêu chuẩn dịch vụ sao mọi lúc với khách và các cộng sự.

• Personally ensure compliance with all relevant Workplace Health & Safety and Occupational Health & Safety legislation and Accor Policies

Đảm bảo tuân thủ tất cả các chính sách về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

• Undertake other duties as requested by Department Head and Hotel Management and ensure Occupational Health & Safety guidelines are adhered to with the association of duty of care.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Quản lý khách sạn và đảm bảo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được tuân thủ với sự liên kết của nhiệm vụ.

Quyền lợi được hưởng

An international & dynamic working environment

44 working hours & 02 days off per week

100% salary & service charge during probation time

13th month salary

Chance to access learning & development programs by AccorHotels

Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc

Môi trường làm việc quốc tế & năng động

44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần

100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc

Lương tháng 13

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của AccorHotels

Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

- To have a sound knowledge of operating general kitchen cooking and food preparation equipment.

  Có kiến thức vững chắc về vận hành thiết bị nấu ăn nhà Bếp và chuẩn bị thực phẩm.

- 1-2 years cooking and food prep experience.

  1-2 năm kinh nghiệm trong nấu ăn và chuẩn bị thực phẩm.

- Previous cooking experience.

  Có kinh nghiệm nấu ăn trước đây.

- Basic English skills are preferred.

  Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua:

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Commis

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Cluster Hygiene Manager 30/06/2020 Thỏa thuận
Food & Beverage Manager 30/06/2020 Thỏa thuận
Bellman 30/06/2020 Thỏa thuận
Room Attendant 30/06/2020 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer 30/06/2020 Thỏa thuận
Engineering Staff (Carpenter & Painter) 30/06/2020 Thỏa thuận
Steward 30/06/2020 Thỏa thuận
Cluster Chief Security 30/06/2020 Thỏa thuận
Cluster Reservations Manager 30/06/2020 Thỏa thuận
Driver 30/06/2020 Thỏa thuận
Demi Chef 30/06/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá