Phó ca bếp bánh- Demi Pastry Chef

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SCOPE

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Prepares and serves foods in accordance with the standards established by the Executive Chef.

Chuẩn bị và phục vụ thức ăn phù hợp với các tiêu chuẩn do Bếp trưởng điều hành đề ra.

PRIMARY RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Contribute to the Guest’s Total Satisfaction and food revenue achievement of the hotel.

Đóng góp vào sự hài lòng chung của thực khách và đạt được doanh thu thực phẩm của khách sạn.

• Responsible for the workstations in the kitchen.

Chịu trách nhiệm về các khu làm việc trong nhà bếp.

• Responsible for the maintenance of all equipments and materials in his work area.

Chịu trách nhiệm bảo quản tất cả các thiết bị và nguyên vật liệu trong khu vực làm việc.

• Control the quality and amount of his or her production.

Kiểm soát số lượng và chất lượng sản phẩm của mình.

• Control the hygiene in his work areas, equipments and materials.

Kiểm soát vệ sinh trong khu vực làm việc, kiểm soát trang thiết bị và nguyên vật liệu.

• Check the consumption of the ordered goods.

Kiểm tra việc tiêu thụ những hàng hoá đã đặt mua.

• Control the cost of his production.

Kiểm soát chi phí sản phẩm đầu ra.

• Maintain the food cost mentioned by the Executive Chef.

Duy trì chi phí định mức mà bếp trưởng đã yêu cầu.

• Develop positive attitude on his/her workstation as job skills, knowledge and creativity of the staff.

Xây dựng thái độ tích cực tại nơi làm việc của mình như chia sẻ kỹ năng làm việc, chia sẻ kiến thức và động viên sự sáng tạo của nhân viên.

• Provide them the basis of working knowledge in a kitchen in order to increase their qualification and culinary knowledge.

Cung cấp kiến thức cơ bản về bộ phận nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức về ẩm thực.

• Respect the needs and individuality of the staff

Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên.

• Develop their self-confidence

Phát triển sự tự tin ở nhân viên.

• Training of the staff within the workstation.

Đào tạo nhân viên tại nơi làm việc.

• Control the daily operation of the workstation.

Kiểm soát các hoạt động hàng ngày ở nơi làm việc.

• Develop kitchen staffs skills.

Phát triển kỹ năng của nhân viên.

• Work and communicate closely with the Sous Chef and Chef De Partie.

Làm việc và liên hệ chặt chẽ với bếp phó điều hành và trưởng ca bếp.

• Set an example and ensure that staff adheres to the grooming standards of Sunrise Hoi An Resort and behavior as well as hygiene standards.

Gương mẫu và đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn về tác phong, tiêu chuẩn hành vi ứng xử cũng các tiêu chuẩn vệ sinh mà khách sạn yêu cầu.

• Must be in line with pre-assigned menu budgeting guidelines and expectations given by the Executive Chef

Tuân thủ các hướng dẫn về định mức cho từng món ăn, đáp ứng đúng yêu cầu của bếp trưởng.

• Performance Standards: Based on an annual evaluation by the Executive Chef and the Food and Beverage Director.

Tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ: Dựa trên đánh giá hàng năm bởi các Bếp trưởng điều hành và Giám đốc thực phẩm và đồ uống

• Basis for evaluation will consider the ability to perform the job functions and handle special projects as assigned.

Cơ sở để đánh giá sẽ xem xét khả năng thực hiện các chức năng công việc và khả năng xử lý các nhiệm vụ đặc biệt do cấp trên giao phó.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

R E L A T I O N S H I P S

MỐI LIÊN HỆ

Internal/ Nội bộ : Kitchen and F&B service staff

Nhà bếp và nhân viên nhà hàng.

External/ bên ngoài : All F&B service staff

Tất cả nhân viên phục vụ thức ăn và nước uống.

Q U A L I F I C A T I O N S

TRÌNH ĐỘ

Education/học vấn : High school/ Phổ thông cơ sở

Certification/chứng nhận: Chef Certification/chứng nhận đầu bếp

Experience/ kinh nghiệm: At least two or three years as a Demi Chef De Partie in 4/5 star hotel/ Ít nhất có hai/ba năm là phó ca bếp trong một khách sạn 4/5 sao.

Other : Must be able to communicate effectively. Must be a team player.

Khác Phải có khả năng giao tiếp hiệu quả, có tinh thần đồng đội.

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Phó ca bếp bánh- Demi Pastry Chef

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá