ORDER TAKER (Bộ phận Buồng phòng)

Hoi An Memories Resort

Quy mô : 100 - 499

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Handle telephone calls from guests and other departments.

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách và các bộ phận khác

• Control lost and found items.

Kiểm soát hàng thất lạc của khách

• Check whether the guests have left the hotel, if not, leave a message for items to be claimed.

Kiểm tra xem khách đã rời khỏi khách sạn, nếu không, để lại tin nhắn cho các mặt hàng được yêu cầu bồi thường.

• Pass on messages and inquiries between floor staffs and other departments.

Chuyển tin nhắn và yêu cầu giữa nhân viên sàn và các phòng ban khác.

• Issue keys only to authorized persons and keep control by a key record book. The key box should be checked at the end of each shift to ensure that all keys are returned. A handing over is needed.

Chỉ cấp khóa cho những người được ủy quyền và giữ quyền kiểm soát bởi một sổ ghi âm quan trọng. Hộp chìa khóa nên được kiểm tra vào cuối mỗi ca làm việc để đảm bảo rằng tất cả các phím được trả lại. Một bàn giao là cần thiết.

• Inspect the nature of complaints and determine an appropriate respond and contact the supervisor for taking appropriate action.

Kiểm tra bản chất của khiếu nại và xác định một phản ứng thích hợp và liên hệ với người giám sát để có hành động thích hợp.

• Offer guests items for borrowing. Keeping record of borrowed items and mark when returned. Checking items to ensure that functionality and cleanliness.

Cung cấp cho khách các vật dụng để mượn. Lưu giữ hồ sơ các vật dụng đã mượn và đánh dấu khi trả lại. Kiểm tra các mục để đảm bảo rằng chức năng và sự sạch sẽ.

• Control stocks of housekeeping.

Kiểm soát hàng trong kho

• Hand in the attendance record to the executive housekeeper daily for follow-up if needed.

Chịu trách nhiệm về bảng công hằng ngày để theo dõi

• Be in charge of sundries, mini-bar and beverage supplies store.

Chịu trách nhiệm về máy làm khô, minibar và cửa hàng đồ uống

• Collect all requisition slips from floor supervisors.

Thu thập tất cả các phiếu trưng dụng từ giám sát..

• Inform the executive housekeeper if anything is out of stock.

Thông báo cho quản gia điều hành nếu có bất cứ điều gì hết hàng

• Administer all concerns for the housekeeping department, i.e. storeroom requisitions, purchase requisition, beverage requisitions, uniform requisitions, annual vacation forms, accident reports, duty rosters, attendance report, inter – office correspondence and etc.

Quản lý tất cả các mối quan tâm cho bộ phận vệ sinh, tức là trưng dụng nhà kho, trưng dụng mua hàng, trưng dụng đồ uống, trưng dụng thống nhất, các hình thức kỳ nghỉ hàng năm, báo cáo tai nạn, danh sách nhiệm vụ, báo cáo tham dự, thư từ liên văn phòng và vv

• Administer the monthly report for all housekeeping concerns to the accounting department, i.e. babysitting, mending service massage service, linen inventory, laundry inventory, flower and plant inventory, and ashtray and tumbler inventory.

Quản lý báo cáo hàng tháng cho tất cả các mối quan tâm vệ sinh cho bộ phận kế toán, tức là giữ trẻ, dịch vụ massage dịch vụ sửa chữa, hàng tồn kho vải lanh, hàng tồn kho giặt ủi, hàng tồn kho hoa và thực vật, và hàng tồn kho gạt tàn và tumbler.

• Be compliance with all company policies and procedures.

Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty

Quyền lợi được hưởng

Benefits will be applied in accordance with company policy.

Yêu cầu công việc

• At least Bachelor degree in any field.

• At least 2 year experience in secretary or in housekeeping department.

• Good in inter-personality.

• Proficiency in English and knowledge of computer.

Yêu cầu hồ sơ

CV/ Resumé for application must be in English and title should be shown as < Position_Name of Applicants>

ORDER TAKER (Bộ phận Buồng phòng)

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Lead Houseman 31/12/2020 Thỏa thuận
Supervisor, Housekeeping 31/12/2020 Thỏa thuận
ORDER TAKER (Bộ phận Buồng phòng) 20/10/2020 Thỏa thuận
Floor Supervisor 30/09/2020 Thỏa thuận
Public Area Supervisor 30/07/2020 Thỏa thuận
IN ROOM DINING SUPERVISOR 29/03/2020 Thỏa thuận
[Vinpearl Nam Hội An] Tuyển dụng Tổ trưởng cây xanh 30/05/2020 8 - 12 triệu
Giám sát Sân vườn 11/03/2020 5 - 8 triệu
Housekeeping Supervisor 20/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát Laundry 31/03/2020 5 - 8 triệu
Housekeeping Supervisor 29/02/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá