LAUNDRY TECHNICAL SUPERVISOR - GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIẶT LÀ

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To follow up the implementation and recommend solutions to save energy in the hotel in order to reduce energy consumption and to improve economic efficiency. Recommend ideas for technical innovation./ Theo dõi việc thực hiện và đề ra giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khách sạn nhằm làm giảm tiêu hao năng lượng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đề đạt các ý kiến cải tiến kỹ thuật.

• To comply with the regulations of the hotel, to ensure labor safety, proactively participate in vocational training courses./Tuân thủ những quy chế và nội quy khách sạn, đảm bảo an toàn lao động, tích cực tham gia những lớp đào tạo nghiệp vụ.

• Timely repair kitchen system and equipment when required./ Kịp thời sửa chữa hệ thống bếp và thiết bị bếp khi có yêu cầu.

• To support manager in operating, maintaining, repairing and changing equipment./ Hỗ trợ quản lý trong việc vận hành, sữa chữa, bảo trì và thay đổi thiết bị.

• To examine the condition of electrical system and facilities of laundry equipment in the BeeHouse to report to Manager/ Assistant Manager of the Department./ Kiểm tra tình trạng của hệ thống điện và các thiết bị của thiết bị giặt là trong BeeHouse để báo cáo cho Quản lý / Trợ lý Giám đốc của Bộ phận

• To carry out maintenance plans. To supervise and speed up staff to strictly follow the working process. To check and evaluate the implementation of staff./ Thực hiện kế hoạch bảo trì. Giám sát và đôn đốc nhân viên tuân thủ quy trình làm việc. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện của nhân viên.

• To complete other tasks assigned by senior. To prove the initiative in working./ Chủ động trong công việc. Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

• Control and ensure adequate supplies, tools and tools for maintenance, maintenance of equipment and systems under their management, supervision without interruption in repair work./ Kiểm soát và đảm bảo đầy đủ vật tư, công cụ dụng cụ, bảo trì thiết bị và hệ thống dưới sự quản lý, giám sát của Ban quản lý, đảm bào không bị gián đoạn trong công việc sửa chữa.

• Responsible for opening PR and following goods progress with Storekeeper./ Chịu trách nhiệm mở yêu caaud đặt hàng và theo dõi tiến trình hàng hóa với Thủ kho.

• Make sure to receive your proposed products correctly and accurately./ Đảm bảo nhận được hàng hóa đã đề xuất một cách chính xác

• Planning the maintenance plan of the proposed monthly maintenance week with BM Manager, Asst Chief Engineering , Chief Engineering./ Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng tuần, hàng tháng với Quản lý tòa nhà, Trợ lý Kỹ sư trưởng, Kỹ sư trưởng.

• Other ad-hoc duties – unexpected moments when we have to pull together to get a task done. Các nhiệm vụ khác – những tình huống bất ngờ xảy ra phải cùng nhau hoàn thành

Quyền lợi được hưởng

• Competitive salary

• Housing, uniform, meal and transportation are provide by resort

• Rest & Relaxation Allowance per 3 months: 2 million. Repatriation allowance

• Bao Viet Health insurance for personal and family

• 24/7 Accident Insurance

• Relocation Assistance, Home Leave allowance

Yêu cầu công việc

1. Education: Trình độ học vấn

(Bachelor’s degree/higher education, qualification/equivalent in Engineer field)

(Bằng cử nhân/giáo dục đại học, trình độ chuyên môn/tương đương trong lĩnh vực Kỹ thuật)

2. Service years in the field: 2 – 4 years

Kinh nghiệm trong ngành: 2 – 4 năm

3. Service years in supervisor/manager level: 1 – 3 years

Kinh nghiệm giám sát/quản lý tương đương: 1 – 3 năm

4. Knowledge and skills: Kiến thức và Kỹ năng

Professional knowledge about laundry is required.

Kiến thức chuyên môn về thiết bị giặt là.

Good communication and management skills.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt.

Ability to solve problem.

Kỹ năng xử lý tình huống.

5. Language: English can be spoken and written

Ngoại ngữ: Tiếng Anh có thể nghe, nói và viết

Yêu cầu hồ sơ

English CV

Certificate related job applied
Phone: 02973 97 8888/ 0919 290 709 (Human Resources)

LAUNDRY TECHNICAL SUPERVISOR - GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIẶT LÀ

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá