Recruitment & Training Specialist

CHICLAND Hotel Đà Nẵng

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To be responsible for personnel recruitment & training in all positions, ensure in the shortest time recruit successfully qualified staff and best suits the company as well.

Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân sự ở tất cả các vị trí, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất có thể tuyển dụng được ứng viên chất lượng và phù hợp với công ty.

• To be responsible for all recruitment activities: Post recruitment ads, screen applicators, set up interview appointments, select shorted lists, and complete the hiring process to make sure the number and quality of candidates meet the personnel requests of Head of departments.

Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động tuyển dụng: Đăng quảng cáo tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, lên lịch hẹn phỏng vấn, lựa chọn danh sách rút gọn và hoàn thành quá trình tuyển dụng để đảm bảo rằng số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhân sự của trưởng phòng.

• To follow up the staff quality valuation after recruited.

Theo dõi chất lượng nhân viên sau khi tuyển dụng.

• To sort and filing the documents of HR department.

Sắp xếp và lưu trữ các tài liệu của phòng nhân sự.

• To update the database of all employees.

Cập nhật dữ liệu của toàn bộ nhân viên.

• To be responsible for reporting on the recruitment by week, month and year as requested by Head of department.

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển dụng theo từng tuần, tháng và năm theo yêu cầu của Trưởng phòng.

• To support Human Resources Manager in training section (identifies training needs, prepare training documents, training class, evaluate training results, etc)

Hỗ trợ Trưởng phòng nhân sự trong phần đào tạo (xác định mục đích đào tạo, chuẩn bị tài liệu, lớp đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo,…)

• To co-ordinate to review and tabulate employee attendance sheets for payroll preparation monthly. Control annual leaves of all employees.

Phối hợp xem xét và lập bảng chấm công của nhân viên để chuẩn bị bảng lương hàng tháng. Kiểm soát lịch nghỉ hàng năm của toàn bộ nhân viên.

• To co-ordinate to prepare labor contracts for staff that passes probation period and extensions expired contracts.

Phối hợp chuẩn bị hợp đồng chính thức cho nhân viên đã qua thời hạn thử việc và gia hạn hợp đồng đã hết hạn.

• To identify training needs by evaluating strengths and weaknesses.

Xác định nhu cầu đào tạo bằng cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu.

• To translate requirements into trainings that will groom employees for the next step of their career path.

Chuyển các yêu cầu thành đào tạo thiết thực để nâng cao trình độ cho nhân viên.

• To build annual training program and prepare teaching plans.

Xây dựng chương trình đào tạo hàng năm và chuẩn bị kế hoạch đào tạo.

• To develop or oversee the production of classroom handouts, instructional materials, aids and manuals.

Phát triển hoặc giám sát việc sản xuất các tài liệu hướng dẫn và tài liệu đào tạo.

• To deliver training courses.

Cung cấp các khóa đào tạo.

• To assess training effectiveness to ensure incorporation of taught skills and techniques into employees work behavior.

Đánh giá hiệu quả đào tạo để đảm bảo kết hợp được các kỹ năng và kỹ thuật được dạy vào quá trình làm việc của nhân viên.

• To periodically evaluate ongoing programs to ensure that they reflect any changes.

Định kỳ đánh giá các chương trình đang diễn ra để đảm bảo rằng chúng có hiệu quả.

• To stay abreast of the new trends and tools in employee development.

Luôn theo kịp các xu hướng và công cụ mới trong việc phát triển nhân viên.

• And other tasks of Human Resource department as assigned by Human Resources Manager.

Các nhiệm vụ khác của phòng nhân sự theo sự phân công của Trưởng phòng.

Quyền lợi được hưởng

• Get competitive salary and service charge/ Mức lương cạnh tranh và phí dịch vụ.

• Have annual leaves under the government policy/ Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật.

• Have 6 days off per month/ 6 ngày nghỉ hàng tháng.

• To be entitled to the prescribed social insurance/ Được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

• Receive training and training for career development/ Được đào tạo và huấn luyện để phát triển nghề nghiệp.

• Other benefits under hotel policy/ Các chế độ khác theo chính sách của khách sạn.

Yêu cầu công việc

• Education : Bachelor degree in HR or related fields.

Trình độ : Bằng cử nhân HR hoặc các vị trí có liên quan

• Experience : At least 2 year - experience in the same position in international and national 4/5 hotels & resorts.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4/5 sao nội địa và quốc tế.

• Other : Hard working, Be honest; Leadership and well organized; Active in work as well as ready to work under high pressure.

Yêu cầu khác : Làm việc chăm chỉ; Trung thực; Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt; Năng động; Chịu được áp lực cao.

Yêu cầu hồ sơ

CHICLAND Hotel
Add: 210 Vo Nguyen Giap street, Da Nang
Email: Gửi email 
Hotline: 0236 223 2222 - Mr. Jeremy

Recruitment & Training Specialist

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá