Human Resource Manager/ Trưởng bộ phận Nhân sự

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Devise and implement full spectrum of Human Resources development plans for the whole Company to cope with operation needs and future development.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn lực cho toàn thể công ty phù hợp với yêu cầu hoạt động của khách sạn và sự phát triển tương lai của khách sạn.

2. Develop, modify and implement Company Personal Policies and Procedures to gears with Hotel needs in addition to Group Personal Policies and Procedures.

Xây dựng, sửa đổi và thực hiện các chính sách nhân sự của khách sạn phù hợp với nhu cầu của công ty, của tập đoàn.

3. Take full responsibility in all spectrums of personnel functions for the Company, covering manpower planning and control, recruitment, employment, compensation, salary and welfare administration, labor relations, health and safety, and staff training and development.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hoạt động nhân sự của công ty, kiểm soát kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, lao động, lương bổng, trợ cấp, quan hệ lao động, an toàn lao động và tham gia đào tạo, phát triển nhân lực.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Set up the administrative and personnel system:

+ Devise and editing Hotel Policy, Regulation, Guidance, Employee Handbook, Internal and External Documents in accordance with the Management needs.

+ Develop and implement Hotel Personnel Policies.

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự thông qua:

+ Soạn thảo và chỉnh sửa chính sách, nội quy công ty, sổ tay nhân viên và các tài liệu khác phù hợp với nhu cầu quản lý của khách sạn.

+Xây dựng và thực hiện chính sách quản lý nhân lực.

2. Manpower Planning and Control/Lên kế hoạch và kiểm soát nhân lực

+ Prepare the yearly manpower budgets of the Whole Hotel and each department as well.

Dự toán ngân sách nhân sự cho toàn khách sạn cũng như cho từng bộ phận.

+ Forecast future manpower deficits and surpluses and recommend strategic plans for maintaining optimal staffing level to cope with operation needs.

Dự toán tình trạng thiếu hụt hoặc dôi thừa nhân lực trong tương lai và đề xuất kế hoạch sử dụng nguồn lực tối ưu, phù hợp với nhu cầu hoạt động của khách sạn.

+ Update the manpower increases and decrease; and send the monthly or yearly reports on manpower to the Management, the Group Hotel or the authorities.

Cập nhật sự tăng, giảm nhân sự và gửi báo cáo nhân sự hàng tháng đến ban quản lý, đến tập đoàn hoặc bên được ủy quyền.

+ Devise and recommend the plans for future development and expansion of Hotel.

Đề xuất kế hoạch phát triển, mở rộng quy mô khách sạn trong tương lai.

+ Re design and conduct the job description to ensure efficient utilization of manpower, and maintain the set of job description and specification for each position in the Hotel as well.

Xây dựng và thực hiện theo bản mô tả công việc để đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, duy trì việc thực hiện theo bản mô tả công cho từng vị trí cụ thể trong khách sạn.

3. Recruitment/tuyển dụng

+ Oversea the recruitment progress and procedures of the Hotel to ensure that qualified candidates can be attracted to cope with the continuous upgrading program.

Thực hiện quy trình đăng tuyển nhân sự nước ngoài , đảm bảo thu hút được các ứng viên phù hợp với chương trình hoạt động của khách sạn.

+ Expedite recruitment of management staff (both local and overseas hired).

Xúc tiến việc tuyển dụng cấp quản lý (nhân sự địa phương hoặc nước ngoài)

4. Employment/việc làm

+ Update and advise the Management on employment and related legislation requirements and ensure the compliance.

Cập nhật và tư vấn cho ban quản lý về việc làm, luật lao động có liên quan, và yêu cầu tuân thủ đúng luật.

+ Direct and supervise the implement of employment formalities and ensure that all will be complied with the Labour Code of the Socialist Republic of Vietnam and the other guidance documents.

Trực tiếp giám sát việc thực hiện luật lao động, đảm bảo tuân thủ đúng luật mà nhà nước Việt Nam ban hành cùng những thông tư, hướng dẫn kèm theo.

+ Be responsible for work permit application for overseas hired employees.

Chịu trách nhiệm xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

5. Staff Training and Development/ Đào tạo và phát triển

+ Devise the training plans, objectives and budget.

Lên kế hoạch đào tạo, mục tiêu đào tạo và ngân sách đào tạo.

+ Analyze the training needs and co-ordinate with all Department Heads in designing and organizing the training courses.

Phân tích nhu cầu đào tạo và phối hợp với các trưởng bộ phận để thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo.

6. Salary Administration and Control/Quản lý và giám sát tiền lương

+ Conduct job evaluation for fixing salary scales based on the Hotel policies and the Management’s decision.

Tiến hành đánh giá công việc để điều chỉnh khung lương dựa vào chính sách và quyết định của ban quản lý khách sạn.

+ Conduct research on market trend and practice, and advise the Management on review if necessary (e.g. Annual Salary Review or Periodical Review).

Tiến hành khảo sát, nghiên cứu khuynh hướng thị trường và thực tế, tư vấn cho ban quản lý để xem xét điều chỉnh nếu cần thiết (tiến hành xem xét hàng năm hoặc theo định kỳ)

+ Co-operate with Accounting to prepare the monthly and yearly payrolls and control on payroll and related expenses as well.

Phối hợp với kế toán để làm báo cáo theo tháng, theo năm và giám sát chi phí lương và các chi phí liên quan khác.

7. Employee Benefits/phúc lợi nhân viên

+ Review and develop a comprehensive remuneration package including bonus, medical and social insurance, retirement or severance benefits, and staff facilities to ensure that it is competitive enough to retain/attract existing staff/applicants.

Xem xét và xây dựng gói tiền lương gồm: tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu, trợ cấp thôi việc và các yếu tố khác nhằm đảm bảo tính cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân viên.

+ Implement the compensation policies and procedures for work accident …

Thực hiện chính sách, thủ tục bồi thường tai nạn lao động…

+ Perform the necessary formalities concerning to staff benefits such as allowances of social insurance, sickness or maternity …

Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến phúc lợi của nhân viên như trợ cấp bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau, thai sản….

+ Co-ordinate with related department in supplying uniform, staff meal, and other facilities.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp đồng phục, thức ăn và các công cụ cần thiết khác cho nhân viên.

+ Make advantages for all staff to join the Trade Union and ensure that they have the rights of taking part in Trade Union activities.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên gia nhập công đoàn, đảm bảo quyền lợi khi tham gia các hoạt động công đoàn.

+ Take care of staff on special occasions of birthday, wedding, funeral, sickness, Children Day, Woman Day …

Đặc biệt chú ý đến các ngày sinh nhật, cưới xin, tang lễ, ốm đau, ngày Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ…cho toàn thế nhân viên.

8. Health and Safety/Sức khỏe và an toàn

+ Design the plans of working safety and hygiene, and the measures for improving working conditions.

Xây dựng kế hoạch làm việc an toàn và vệ sinh, thực hiện các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc.

+ Closely monitor the quality of services of Staff Clinic

Giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ phòng y tế cho nhân viên.

+ Employment Relation/Communication

Duy trì mối quan hệ với nhân viên/ trao đổi, hỏi thăm nhân viên.

+ Remind all staff to adhere strictly Hotel Regulation.

Nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm túc nội quy khách sạn.

+ Ease conflicts between staff and department heads/outlet heads to wipe off staff discontent.

Làm dịu xung đột giữa nhân viên và quản lý, tránh gây bất mãn cho nhân viên.

+ Handle all labour dispute cases, staff grievances and complaints.

Xử lý mọi khiếu nại, tranh chấp và bất bình từ phía người lao động.

+ Enforce disciplinary action on staff that violates Hotel Regulations.

Xử lý kỷ luật những nhân viên vi phạm nội quy khách sạn.

+ Maintain good relation between employees and the Management and among employees themselves.

Duy trì mối quan hệ với nhân viên và quản lý.

9. Personnel Records/Hồ sơ nhân viên

Update all personal files and records and ensure that they are kept in confidential and safe manner.

Cập nhật hồ sơ nhân viên, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

10. Internal Meeting/họp nội bộ

11. Organize and attend department meeting (if any) for discussing & settling the personnel problems, issuing the Management Memo or Policies, and giving feedback to The Management on any arisen solutions.

Tổ chức và tham dự các cuộc họp bộ phận (nếu có) để thảo luận và giải quyết các vấn đề nhân sự, ra thông báo hoặc chính sách, phản hồi cho ban quản lý cách giải quyết phát sinh.

12. External Liaison/ Ngoại giao

+ Contact with local authorities (Department of Labour, Invalids and Social Affairs, Social Insurance Co., Medical Insurance Co.), advertising Hotel, suppliers (staff meal, uniform…)

Liên hệ với chính quyền địa phương (Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…), các nhà cung cấp đồng phục nhân viên…

+ Attend the meetings requested by local authorities and feedback to Management on any arisen solutions, and update the information concerning to the new regulations or amendment of the Labor Code.

Tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của chính quyền địa phương và phản hồi lại cho ban quản lý về các vấn đền phát sinh, và giải pháp, cập nhật những thông tin mới liên quan đến Luật lao động.

+ Perform other duties assigned by the Management.

Thực hiện các công việc khác do ban quản lý giao phó.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

MỐI QUAN HỆ

Internal : All staff of resort.

Nội bộ : Tất cả nhân viên trong khách sạn

External : Immigration, Labor Invalids and Social Affairs, candidates, Recruitment suppliers

Bên ngoài : Cơ quan Xuất nhập cảnh, Sở Lao động thương binh xã hội, nhà tuyển dụng…

QUALIFICATIONS

BẰNG CẤP

Education : University Degrees & above (specialize in HR & Adm. Management, Law,Administration Business)

Trình độ : Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học (chuyên ngành Quản trị nhân sự, luật, Quản trị kinh doanh)

Experience : Minimum 8 years HR experience, of which, at least 3 years at supervisor level

Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm hoặc tối thiểu 3 năm ở vị trí giám sát

Other : Rich in Human Resources knowledge

Excellent written and verbal communication skills in English is a must.

Highly motivated, flexible, reliable, honest, and resistant to pressure.

Good in operation management and problem-solving skill

Ability to analyze organizational behavior as well as human behavioral characteristics and motivations

Giàu kinh nghiệm và kiến thức về nhân sự.

Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt

Thật thà, đáng tin cậy, chịu được áp lực, linh hoạt và nhiệt huyết.

Khả năng quả lý và giải quyết vấn đề

Khả năng phân tích hành vi của tổ chức, tâm lý, hành vi cá tính con người.

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Human Resource Manager/ Trưởng bộ phận Nhân sự

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 27/10/2020 Thỏa thuận
Human Resource Manager/ Trưởng bộ phận Nhân sự 30/10/2020 Thỏa thuận
Human Resource Manager 15/08/2020 Thỏa thuận
Director of Human Resources 15/08/2020 Thỏa thuận
Manager, Human Resources 31/12/2020 Thỏa thuận
Human Resource Manager/ Trưởng bộ phận Nhân sự 31/08/2020 Thỏa thuận
[Vinpearl Hotel Huế] Trưởng Bộ phận Nhân sự / HRM 03/09/2020 30 - 40 triệu
quản lý hành chánh 10/05/2020 Thỏa thuận
Nhân sự 10/04/2020 Thỏa thuận
Training Manager 20/03/2020 Thỏa thuận
HR OFFICER/Nhân viên Nhân Sự (mảng Đào tạo & Phát triển) 31/03/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá