Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
2243 1

Learning Officer/ Chuyên viên đào tạo

 • Hạn nộp: 31/10/2021
 • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Cập nhật
19/10/2021 11:06

Mô tả công việc

Hành chính / Administration

• Chuẩn bị, sắp xếp, quản lý và thường xuyên kiểm tra xem xét việc biên soạn tài liệu và độ chính xác của Bộ hướng dẫn vận hành phòng ban, Danh mục công việc và Bảng tiêu chuẩn công việc.

Prepares, manages and regularly reviews the compilation and accuracy of the Departmental Operations Manuals, Job Task Lists and Task Breakdowns.

• Quản trị, điều phối và quản lý tất cả các chương trình Đào tạo.

Administrates, coordinates and monitors the all Learning programmes.

• Chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn và bảo dưỡng Phòng Đào tạo của Khách sạn, các trang thiết bị, tài liệu đào tạo và phòng thư viện do phòng Nhân sự quản lý.

Responsible for the security and maintenance of the Hotel’s Learning Room, learning equipment, materials and the Human Resources learning library.

Dịch vụ khách hàng / Customer Service

• Tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn qua việc tạo môi trường học tập cũng như trợ giúp các phòng ban đào tạo con người nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

Supports the Hotel’s focus on service excellence by learning and assisting others to train people to provide exceptional service to the Hotel’s external customers (guests).

Tiếp thị / Marketing

• Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự trong việc biên soạn, triển khai và duy trì các kênh truyền thông trong nhân viên.

Assists the Director of Human Resources with the compilation, implementation and upkeep of the following associate communications

• Truyền đạt hiệu quả các giá trị cốt lõi và các tiêu chuẩn hành vi đến cho tất cả các cấp nhân viên. Tư vấn và định hướng phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

Effectively communicates core values and behavioural standards to all levels of associates. Counsels associates and provides career advice.

• Đảm bảo toàn bộ nhân viên có ý thức duy trì việc cập nhật kiến thức sản phẩm của Khách sạn, chương trình khuyến mãi hiện hành, thay đổi chính sách và truyền thông nội bộ liên quan.

Ensures all associates maintain an up to date awareness of Hotel product knowledge, current promotion, policy changes and appropriate internal communication.

• Quảng bá các chương trình đào tạo và nhu cầu học tập đến với nhân viên, giới thiệu và truyền tải giá trị của học tập, thể hiện rõ tầm ảnh hưởng của việc học tập và đào tạo.

Markets the need for learning programmes to others, identifying and communicating the value of learning, exhibiting how learning affects the bottom line.

Vận hành / Operational

• Hỗ trợ kiểm tra xem xét và quản lý Kế hoạch đào tạo và Lịch đào tạo của Khách sạn, đưa ra các gợi ý điều chỉnh khi cần.

Assist to review and monitor the Hotel's Learning Plan and Calendar, make recommendations where necessary.

• Hỗ trợ các Quản lý chuyên khu, các Đào tạo viên bộ phận trong việc xác định nhu cầu học tập ở mỗi phòng ban.

Assists the Outlets Manager, Departmental Trainers in identifying learning needs within each department.

• Hỗ trợ quản lý giám sát việc học các kỹ năng và các tiêu chuẩn phòng ban được nêu rõ trong Bộ Hướng dẫn điều hành phòng ban.

Assists with the monitoring of skills learning and departmental standards as defined in the Departmental Operations Manual.

• Tư vấn cho Giám đốc Nhân sự về bất kỳ tài liệu hỗ trợ mới nào có lợi cho Khách sạn. Luôn cập nhật những đổi mới, tài liệu và kỹ thuật trong đào tạo.

Advises the Director of Human Resources of any new support material that would be beneficial to the Hotel. Keeps informed of new developments, materials and techniques in learning.

• Hỗ trợ đào tạo, tư vấn hướng dẫn và thẩm định các Đào tạo viên bộ phận về hiệu quả làm việc và những hoạt động của họ. Điều hành các buổi hội họp và các hoạt động hàng tháng của Đào tạo viên bộ phận.

Assist to train, mentor and appraise Departmental trainers in their performance and activities. Conducts monthly Departmental Trainer forums and activities.

• Hỗ trợ lên kế hoạch, thực hiện và quản lý giám sát chương trình Đào tạo quản lý và Đào tạo chung, có kết hợp với các thành viên trong bộ phận Nhân sự.

Assist to plans, implements and monitors, in conjunction with other members of the Human Resources Division both General/Core and Management Learning.

• Lên kế hoạch, thực hiện và quản lý giám sát những chương trình đào tạo cần thiết sau đây: Đào tạo Định hướng, Đào tạo An toàn vệ sinh, Đào tạo Sức khỏe và An toàn lao động, Đào tạo PCCC, Đào tạo Ngoại ngữ và Đào tạo Vi tính.

Plans, implements and monitors the following learning as necessary: Orientation Learning, Hygiene Learning, Health and Safety Learning, Fire Learning, Foreign Language Learning and Computer Learning.

• Chọn lọc các quy trình và phương pháp giảng dạy phù hợp ví dụ như hướng dẫn nhóm, tự học, minh hoạ, bài tập mô phỏng phân tích và tình huống đóng vai.

Selects appropriate instructional procedures and methods such as group instruction, self-study, demonstrations, simulation exercises, and role-play.

• Hỗ trợ thực hiện và quản lý giám sát tài liệu đào tao của Công ty, bao gồm các chương trình Learning For Your Future, Leadership Series và những sáng kiến học trực tuyến khác.

Assist to implement and monitor the company's learning materials, including Learning For Your Future, Leadership Series and other e-learning initiatives.

• Hỗ trợ quản lý giám sát hiệu quả làm việc của Thư ký Nhân sự (Nhân viên đào tạo)/ Giáo viên Tiếng Anh, đảm bảo họ được phát huy hết năng lực và tiềm năng vốn có.

Assist to monitor the performance of the Human Resources Assistant (Learning Officer) / the English Training Teacher, ensuring they are developed to their maximum potential and efficiency.

• Hỗ trợ tạo lập, duy trì và nuôi dưỡng Văn hóa Học tập Đào tạo và Phát triển trong toàn Khách sạn.

Assist to create and nurture a strong Learning and Development Culture throughout the Hotel

• Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tài liệu học tập hấp dẫn, chuẩn xác, thân thiện với người học và hiệu quả hướng đến kỹ năng.

Takes a highly active role in the development of attractive, accurate, user-friendly and results orientated skills learning materials

Quản lý con người / People Management

• Hỗ trợ theo dõi quan sát nhân viên phòng Nhân sự về tác phong và diện mạo.

Assists to oversee the punctuality and appearance of all Human Resources associates.

• Tổ chức và thực hiện các cuộc họp đánh giá nhân viên và các buổi Thảo luận Chương trình phát triển cá nhân của nhân viên phòng Nhân sự theo định kỳ và hỗ trợ nhân viên đạt được các mục tiêu phấn đấu của mình.

Conducts regular “Check-in” conversations and Performance Development Discussions with Human Resources employees and to support them in their professional development goals.

• Hỗ trợ nắm bắt các sáng kiến và triết lý liên quan đến Học tập và Đào tạo của Công ty và làm việc chặt chẽ với Đào tạo viên bộ phận và các Quản lý vận hành nhằm cải thiện kiến thức và kỹ năng của nhân viên.

Assist to embrace the Learning initiatives and philosophies of the company and works closely with the Departmental Trainer and Operational Management to improve associate’s skills and knowledge.

• Đảm bảo nhân viên hiểu rõ về Quy định và Điều lệ Làm việc của Khách sạn để từ đó nhân viên sẽ phải luôn tuân thủ theo. Nhắc nhở và điều chỉnh những hành vi chưa đúng theo quy định.

Ensures that associates have a complete understanding of the Hotel Work Rules and Regulations, and that their behaviour complies. Corrects inappropriate behaviour in accordance with policy.

• Hỗ trợ quan sát tinh thần nhân viên và cung cấp phản hồi trung thực về hiệu quả làm việc và cơ hội phát triển của nhân viên.

Assist to monitor associate morale and provides honest performance feedback and development opportunities.

• Hỗ trợ phản hồi kết quả cuộc Điều tra khảo sát ý kiến nhân viên và đảm bảo những thay đổi liên quan sẽ được thực thi.

Feedback the results of the Colleague Experience Survey and to ensure that the relevant changes are implemented.

Nhiệm vụ khác / Other Duties

• Duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp và bền vững với các đại diện là đối tác từ các Khách sạn đối thủ, đối tác kinh doanh và các tổ chức khác bao gồm Trường học địa phương, Trường đại học cao đẳng liên quan đến ngành Khách sạn.

Maintains strong, professional relationships with relevant representatives from competitor Hotels, business partners and other organisations, including local schools, Hotel schools and universities.

• Đọc, hiểu và phải bám sát vào các luật lệ và quy định có trong Sổ Tay Nhân Viên, đặc biệt là các nguyên tắc và quy trình liên quan đến vấn đề cháy nổ, vệ sinh, an toàn lao động và sức khỏe

Reads the Hotel's Employee Handbook and have an understanding of and adhere to the Hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety.

• Hỗ trợ tham gia tích cực vào chương trình phúc lợi, an toàn lao động, phát triển và phúc lợi của nhân viên nhằm có thể đưa ra lời khuyên, tư vấn và những phản hồi trung thực khéo léo.

Assist to take an active involvement in the welfare, safety, development and well - being of associates providing advice, counselling and truthful, diplomatic feedback.

• Tham gia các buổi học và buổi họp liên quan đến học tập đào tạo khi được yêu cầu.

Attends learning sessions and meetings as and when required.

• Luôn kín tiếng và bảo mật mọi việc. Đảm bảo thực hiện bảo mật văn phòng một cách tốt đa.

To be discreet and keep everything confidential. Ensures and practices the utmost protection of office’s confidentiality.

• Thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao khác.

Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned

Quyền lợi được hưởng

 • Competitive remuneration package
 • Opportunity to work at one of the biggest hotel group in the world which has been named to the FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, an annual ranking of companies with outstanding workplace cultures according to global research and consulting firm Great Place to Work and FORTUNE.
 • International and professional but friendly 5-star working environment.
 • Opportunity to join international training and development opportunities within Hyatt group.
 • Delicious and nutritious meal at Hotel Associate restaurant.
 • Uniform provided by Hotel.
 • Opportunity to stay free up to 12 complimentary room nights at all Hyatt property over the world, and get staff rate for other stay.
 • Food and Beverage discount at Hotel restaurant.
 • Accident Insurance
 • Other benefits following Hotel policy & Vietnam labor law

Yêu cầu công việc

 • Previous experience in HR/training in 5 stars hotels
 • Positive attitude
 • Good communication and people skills
 • Committed to delivering a high level of customer service, both internally and externally
 • Excellent grooming standards
 • Flexibility to respond to a range of different work situations
 • Ability to work under pressure
 • Ability to work on their own or in teams

Yêu cầu hồ sơ

Please kindly send your CV to Hoteljob
 • CV in English
 • Subject: Date applying - Applied position - Your name.

Only short-listed candidates will be contacted for interview.

Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô:
 • 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 • Conveniently located in Hanoi’s fast-emerging business district and close to major sporting and convention sites, the newly renovated Hyatt Regency West Hanoi is a peaceful urban oasis where business travelers and leisure guests can enjoy seamless and relaxing experiences in its modern accommodation, elevated meeting spaces and dynamic culinary venues.

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu