human-resources-manager-truong-phong-nhan-su

Human Resources Manager/ Trưởng phòng nhân sự

MerPerle Crystal Palace

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Organize, direct and manage the operations of the Human Resources Department to ensure that the all Human Resources functions operate effectively and accordingly to the Hotel’s culture and vision.  This includes responsibility for the Recruitment, Induction, Training, Development and Separation of employees, as per the HR cycle.  It also involves Policy Administration, Industrial Relations, Salary and Benefit programs, Safety, Employment Contracts and Records and Organizational development./ Tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động của Phòng Nhân sự để đảm bảo các chức năng hoạt động hiệu quả và phù hợp với tầm nhìn của khách sạn. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với các chức năng của tuyển dụng, hội nhập, đào tạo, phát triển và chấm dứt quan hệ lao động theo các chu kỳ nhân sự. Ngoài phạm vi công việc cua vì trí này còn liên quan đến việc quản lý chính sách, Quan hệ lao động, các chương trình lương và phuc lợi, an toàn lao động, hợp đồng lao động và phát triển tổ chức.

 

As a member of the Management Committee, partake in all operational, human resources./ Là một thành viên của ban quản lý, tham gia vào các quyết định về hoạt động khách sạn, nguồn nhân lực

 

The Human Resources Manager will be required to conduct their duties in a courteous, safe and efficient manner, in accordance with the hotel’s policies and procedures, ensuring that a high level of service is maintained./ Giám đốc Nhân sự sẽ được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách lịch sự, an toàn và hiệu quả, phù hợp với chính sách và quy trình của khách sạn, đảm bảo mức độ dịch vụ được duy trì.


Quyền lợi được hưởng

·       Negotiation salary  / Lương thương lượng

·       Monthly Service Charge / Phí phục vụ hàng tháng

·       Social Insurance and Accident Insurance / Chế độ BHXH và Bảo hiểm tai nạn 24/24.

·       Profesional working place / Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Yêu cầu công việc

Overall be responsible for the whole team work. Details include:

Chịu trách nhiệm chung toàn bộ công việc của phòng. Chi tiết bao gồm:

 

·       Attend meetings with the Department and the Board of Directors/ Tham gia họp với các bô phận và ban giám đốc.

·       Assign, guide and monitor the work of each staff member in the team/ Phân công, hướng dẫn và giám sát công việc của từng nhân viên trong phòng.

·       Develop and administer Policies and Procedures required for the Hotel and Human Resources/ Xây dựng và kiểm soát các quy trình quy định cho khách sạn và công tác nhân sự.

·       Develop Department Heads so that they may improve their own Human Resources Management practices within their area/ Làm việc và hỗ trợ với các Trưởng Bộ Phận để họ cải thiện kỷ năng quản lý nhân sự trong phạm vi công việc của họ.

·       Work closely with the Chief Engineer and Security Manager with regards to Workplace Health & Safety/ Làm việc với Kỹ Sư Trưởng và Quản lý BP An ninh về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe cho môi trường làm việc của nhân viên.

·       Directly handle legal compliance ’s work/ Trực tiếp làm công việc của nhân viên pháp chế:

·       Build the relationship with government agencies for the company’s legalization/ Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ cho công tác pháp chế công ty.

·       Studies the licenses procedures and directly prepare documents/ Tìm hiểu từ các sở ban ngành về thủ tục xin phép và trực tiếp làm hồ sơ.

·       Apply documents and monitor them until receiving the permit/ Nộp hồ sơ và theo dõi cho đến khi có giấy phép.

·       Training and Development/ Công tác đào tạo và phát triển nhân viên:

·       Manage training and development activities including training budget, training needs analysis and program evaluations/ Quản lý các hoạt động đào tạo và phát triển, bao gồm xây dựng ngân sách đào tạo, đánh giá nhu cầu đào tạo và đánh giá các chương trình đào tạo.

·       Direct conduct some training classes/ Trực tiếp đứng lớp một số khóa đào tạo.

·       Instruct to build and implement the hotel and department training plan and license training/ Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo hàng tháng của khách sạn, của Bộ phận và đạo tào theo quy định của Pháp Luật

·       Develop and administer associate recognition programs/. Xây dựng và triển khai các chương trình khen thưởng và động viên nhân viên.

·       Identify, develop and promote or transfer Hotel associates who demonstrate potential for advancement/ Phát hiện và phát triển những nhân viên có tiềm năng cho các vị trí cao.

·       Develop the succession plan/ Lập kế hoạch xây dựng lực lượng kế thừa.

·       Recruitment/ Tuyển dụng:

·       Coordinate with other departments to plan each stage of recruitment, submit them to board of directors for approvals/ Phối hợp với các BP để lên kế hoạch tuyển dụng từng giai đoạn, trình BGD phê duyệt

·       Build the Recruitment Plan and implement ​​(schedule for job advertisement on newspapers, filter files, interviews with the departments, interviews with HR, etc…). Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai công tác tuyển dụng ( đăng báo quảng cáo, sang lọc hồ sơ, phỏng vấn với BP, phỏng vấn với nhân sự…)

·       Directly search for senior positions and expat/ Trực tiếp tìm nguồn hồ sơ cho các ứng viên vị trí cấp cao và ứng viên nước ngoài

·       Directly interview all candidates before submitting their files to superiors/ Trực tiếp phỏng vấn tất cả các vị trí trước khi trình hồ sơ lên cấp trên

·       Based on the approved salary scale and potential of candidate, propose the salary and benefits for the successful candidate, then submit them to the Board of Directors for approvals/ Căn cứ vào khung lương được duyệt và năng lưc ứng viên, đề xuất mức lương và các phúc lợi cho ứng viên thành công để trình BGD phê duyệt.

·       Salaries and wages/ Tiền lương, tiền công:

·       Implement market survey on salaries and wages to advise the Board of Directors/ Khảo sát thị trường về tiền lương tiền công để tư vấn cho BGĐ

·       Develop salary scale and welfare policies/ Xây dựng khung lương và các chính sách phúc lợi

·       Ensure regulations on wages, benefits for employees shall comply with the provisions of company and law/ Đảm bảo các quy định về lương, phúc lợi cho nhân viên được thực hiện đúng quy định của công ty và pháp luật

·       Labor relations/ Quan hệ lao động:

·       Represent the employer’s interest in all employment related legal proceedings and industrial disputes/ Đại diện cho Công ty để giải quyết các mối quan hệ lao động và các tranh chấp lao động.

·       Solve cases of employment termination and labor discipline/ Giải quyết các trường hợp thôi việc và kỷ luật lao động

·       Answer employees’ questions and aspiraitions/ Gặp gỡ nhân viên để giải đáp các thắc mắc, tâm tư nguyện vọng nhân viên

·       Administrative/ Hành chánh:

·       Control the reasonable administrative costs including: food, parking, uniforms, utilities for foreign employees/ Kiểm soát các chi phí hành chánh một cách hợp lý: ăn, gửi xe, đồng phục, điện nước cho nhân viên nước ngoài

·       Ensure completely taking care of the necessary paperwork for foreign employees to work (work permit, visa, residence card)/ Đảm bảo lo đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho nhân viên nước ngoài làm việc (giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú…)

·       Arrange adequate staff amenities: dining room, dressing room, toilet, public areas for staff/ Sắp xếp đầy đủ các tiện nghi cho nhân viên: nhà ăn, phòng thay đồ, nhà vệ sinh, các khu vực công cộng dành cho nhân viên…

 

Yêu cầu hồ sơ

·       Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống của HOTEL JOB

·       Gửi hồ sơ trực tiếp tại Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM hoặc qua địa chỉ email Gửi email 

·       Liên hệ trực tiếp: 0285.4111.789 (Gặp phòng Nhân sự)

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 1 14:30 14/10/2017

ĐÁNH GIÁ