Kids Club & Activites Supervisor

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

 • Systematically conduct standards tests during shifts and communicate training and re-training needs to your manager.

Thực hiện một cách có hệ thống các bài kiểm tra tiêu chuẩn trong ca làm việc và truyền đạt nhu cầu đào tạo và đào tạo lại cho người quản lý của bạn.

 • Oversee the orientation and training of new employees and supervise the Designated Trainers.

Giám sát việc định hướng và đào tạo nhân viên mới và giám sát các Giảng viên được chỉ định.

 • Support Recreation Manager make schedule and orchestrate monthly departmental staff meetings to ensure proper inter and intra departmental communication.

Hỗ trợ trưởng bộ phận lên lịch trình và điều phối cuộc họp nhân viên hàng tháng đế đảm bảo giao tiếp nội bộ và các bộ phận.

TECHNICAL RESPONSIBITIES/ TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT

 • Train the staff and supervise them in the performance of their duties.

Huấn luyện nhân viên và giám sát họ trong việc thực hiện nhiệm vụ

 • Promote and up sell excursions to guests, customizing where necessary to meet guest needs.
 • Thúc đẩy và bán các chuyến du ngoạn cho khách, tùy chỉnh khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách
 • Execute the tasks of a Water Sports, Kid’s Club, or Health Club Attendant as needed.
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Thể thao dưới nước, Câu lạc bộ trẻ em hoặc Người phục vụ Câu lạc bộ sức khỏe khi cần thiế

  • Ensure adherence to all corporate core standards

  Đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn cốt lõi của công ty

  • Work closely with Engineering to ensure proper standards of hygiene and functioning of equipment.

  Làm việc chặt chẽ với Kỹ thuật để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và hoạt động của thiết bị

  • Oversee the cleanliness of all Recreation facilities (including Fitness Center, Kids Club, Tennis Courts, Excursion Reservations area and Water Sports) and coordinates special requirements with Housekeeping.

  Giám sát sự sạch sẽ của tất cả các cơ sở Giải trí (bao gồm Trung tâm Thể hình, Câu lạc bộ Trẻ em, Sân tennis, Khu vực đặt chỗ tham quan và Thể thao dưới nước) và điều phối các yêu cầu đặc biệt với Dịch vụ dọn phòng

  • Handle guest requests, complaints, and any special problems keeping Recreation Management well-informed and ensure proper follow-up.

  Xử lý các yêu cầu của khách, khiếu nại và bất kỳ vấn đề đặc biệt nào giúp Quản lý Giải trí được thông tin đầy đủ và đảm bảo theo dõi đúng cách

  • Review daily arrivals to ensure proper handling of VIP's, return guests, groups, etc.

  Xem xét khách đến hàng ngày để đảm bảo xử lý đúng cách VIP, khách trở lại, nhóm, v.v.

  • Provide personalized service to all VIP’s.

  Cung cấp dịch vụ cá nhân cho tất cả khách VIP.

  • Participate and co-facilitate in departmental training as outlined by your manager and as per the Departmental Annual Training Plan.

  Tham gia và đồng hỗ trợ trong đào tạo cấp phòng theo chỉ định của người quản lý của bạn và theo Kế hoạch đào tạo hàng năm của phòng đào tạo.

  • Respond properly in any hotel emergency or safety situation.

  Đáp ứng đúng trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc an toàn nào của khách sạn

  • Perform any other tasks or projects as assigned by the hotel management and staff.

  Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hoặc dự án khác theo sự phân công của quản lý khách sạn và nhân viên.

  COMMERCIAL RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI

  • Maintain a very good reputation for the Hotel and assist to increase the overall profitability of the hotel.

  Duy trì danh tiếng tốt cho Khách sạn và hỗ trợ để tăng lợi nhuận chung của khách sạn.

  • Aware of promotions and communicate about it actively with customers and colleagues

  Nhận thức được các chương trình khuyến mãi và truyền đạt về nó một cách tích cực với khách hàng và đồng nghiệp

  HUMAN RESOURCE RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ
  • Have a good working relationship with all colleagues and employees of the Hotel.

  Có mối quan hệ làm việc tốt với tất cả các đồng nghiệp và nhân viên của Khách sạn.

  • Participate actively in the departmental training.
              Tham gia tích cực vào đào tạo bộ phận

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội thăng tiến
- Lương, thưởng theo chính sách của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu công việc

Ưu tiên ứng viên thông thạo ngoại ngữ và có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn - Resort.

Yêu cầu hồ sơ

Ứng tuyển trực tuyến trên Hoteljob.vn

Kids Club & Activites Supervisor

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá