[VINPEARL HO] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vinpearl Hotel & Resorts - Tập Đoàn VinGroup

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Tài chính

* Quản lý Tài chính

- Tổ chức thực hiện việc tính giá thành, chi phí, doanh thu theo bộ phận/sản phẩm.

- Thực hiện các chức năng (thẩm định, kiểm soát theo ngân sách …) theo phân công đối với các chi phí, đầu tư, bộ định mức hạn mức, thanh lý tài sản, kế hoạch tài chính… báo cáo kết quả cho TP tài chính. Đề xuất các phương án cải tiến và tối ưu chi phí.

- Cung cấp số liệu và phân tích cho các bên (các Ban của Tập đoàn trong các dự án, tư vấn, các đối tác…) (theo phân công).

* Ngân sách

- Thực hiện, kiểm soát việc lập ngân sách trong phạm vi quản lý.

- Kiểm soát các khoản chi theo ngân sách được duyệt và đúng thẩm quyền duyệt chi

* Báo cáo Tài chính

- Kiểm soát việc thực hiện khóa sổ và lập Báo cáo tài chính hàng tháng trong phạm vi phân công theo qui định của Pháp luật và nội bộ Tập đoàn.

- Kiểm soát và lập báo cáo tài chính riêng, báo cáo hợp nhất, kế hoạch tài chính định kỳ theo quy định của Tập đoàn (trong phạm vi được phân công).

- Thẩm định các BCTC đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

- Kiểm soát Công tác Kiểm toán BCTC để đảm bảo các BCTC phù hợp, làm tăng giá trị của Công ty.

- Tổ chức kiểm toán BCTC hàng năm hoặc 2 lần/năm (đối với các Công ty niêm yết) theo quy định của Pháp luật

- Cung cấp và giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán trong việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

- Chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin các báo cáo tài chính, thông tin liên quan đến tài chính kế toán theo qui định của Pháp luật (đối với các Công ty niêm yết)

* Lập và kiểm soát kế hoạch kinh doanh

- Lập Dự báo “KQKD” hàng quý bao gồm dự báo doanh thu, chi phí dự kiến trên cơ sở ngân sách năm đã được phê duyệt, điều chỉnh lại các ước tính cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh, hoạt động của các bộ phận.

- So sánh giữa KQKD thực tế kỳ này với số liệu đã ước tính, giải thích các biến động lớn, bất thường nếu có.

2. Kế toán

* Quản lý chung

- Tổ chức công tác kế toán trong phạm vi quản lý đảm bảo công tác hạch toán, lưu trữ dữ liệu sổ sách theo đúng chế độ kế toán của nhà nước và quy định của Tập đoàn

- Tổ chức hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí theo bộ phận (profit center, cost center..) trong phạm vi quản lý

- Tổ chức cung cấp các số liệu, báo cáo TCKT cho các phòng ban liên quan khác để phục vụ viêc cung cấp thông tin cho Cổ đông, Nhà đầu tư, đối tác…

- Lập kế hoạch, dự báo dòng tiền hàng tháng trong phạm vi phân công. So sánh thực tế thu chi so với kế hoạch đã lập và giải thích các chênh lệch, biến động lớn.

- Làm việc và giải trình số liệu với Thanh tra thuế và các Đoàn kiểm tra của các Cơ quan chức năng khi phát sinh

- Thực hiện các công việc liên quan đến huy động vốn (theo phân công của Lãnh đạo).

- Điều phối, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty; đánh giá hiệu quả quản lý nguồn vốn (các chỉ số về hiệu quả sử dụng nguồn vốn …)

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên.

- Theo dõi và kiểm soát các cam kết tài chính (“Financial covenants”) trong các Hợp đồng tín dụng của Công ty với ngân hàng, tố chức tín dụng.

- Tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bảo quản hồ sơ, chứng từ trong phạm vi quản lý theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Công ty/Tập đoàn.

- Kiểm soát, hướng dẫn các kế toán trong nhóm quản lý và các bộ phận có liên quan thực hiện theo các chính sách, quy định, quy chế về tài chính kế toán của Tập đoàn và của Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên.

* Kế toán Tổng hợp

- Chuẩn bị các báo cáo, công văn cần phải công bố thông tin (áp dụng đối với các công ty niêm yết) theo quy định về Công bố thông tin của Nhà nước, trình Kế toán trưởng phê duyệt công bố (trong phạm vi được phân công).

- Hướng dẫn hạch toán cho các chuyên viên kế toán khi phát sinh các giao dịch khó.

* Quản lý Tài sản

- Tổ chức quản lý tài sản của Công ty. Hướng dẫn, kiểm soát việc quản lý tài sản ở các bộ phận, cơ sở đảm bảo tài sản được quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát.

- Kiểm soát hiệu quả sử dụng tài sản trong Công ty

- Đề xuất các hình thức bảo hiểm tài sản cho Công ty

* Thuế

- Kiểm soát công tác kê khai, chi trả thuế và làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề có liên quan

- Tư vấn về thuế cho các bộ phận trong quá trình triển khai để đảm bảo mục tiêu tuân thủ và tối ưu.

- Tổ chức thực hiện và giám sát việc tính và trả thuế TNDN, VAT, TNCN và các loại thuế khác, đảm bảo kê khai đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế của Công ty theo quy định của Nhà nước.

- Luôn cập nhật các thông tin văn bản hướng dẫn về thuế, chú ý các qui định của thuế về giảm, giãn nộp, thay đổi thuế suất được áp dụng cho từng giai đoạn để có kế hoạch thuế phù hợp nhất.

- Thẩm định và kiểm soát việc kê khai và nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

- Giải trình các số liệu với Cơ quan thuế, Cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, quyết toán thuế các Công ty phụ trách theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

- Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

3. Quản trị Hệ thống

* Báo cáo Quản trị

- Thẩm định các chính sách kế toán phù hợp với Công ty và chính sách chung của Tập đoàn.

- Thẩm định thiết kế hệ thống kế toán tài chính gồm hệ thống sổ sách, tài khoản; phối hợp Ban CNTT, Ban Tài chính để triển khai các phần mềm kế toán.

- Tổ chức quy hoạch và thiết kế hệ thống kế toán quản trị (bao gồm bộ mã phí, mã bộ phận, nguyên tắc phân bổ, hạch toán quản trị…) cho mục đích lập BCQT, đảm bảo sự liên kết giữa hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài chính phù hợp mục đích quản trị.

- Tổ chức lập báo cáo quản trị (phối hợp với các phòng ban, khối liên quan) đảm bảo cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình điều hành kinh doanh của Công ty

- Tham gia xây dựng các mẫu báo cáo phục vụ công tác quản trị tại Công ty theo yêu cầu của lãnh đạo công ty

- Tham gia phân tích báo cáo quản trị hàng tháng, yêu cầu các bộ phận làm rõ các chênh lệch bất thường và báo các vấn đề trọng yếu lên Lãnh đạo

* Quản trị Hệ thống – Phần mềm

- Tổ chức hệ thống kiểm soát việc thực hiện phân quyền tài chính trong Công ty (bao gồm xây dựng cây phân quyền duyệt chi chặt chẽ và phù hợp trong Cẩm nang vận hành và cài đặt phân quyền trên hệ thống phần mềm để kiểm soát).

- Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống phần mềm kế toán tài chính phù hợp nhằm tự động hóa quy trình kiểm soát tài chính kế toán, nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu quản trị

- Tham gia theo phân công các dự án về ERP, các dự án cải tổ hệ thống quản trị của Công ty, các dự án set up mới… (theo phân công) để tăng cường chuẩn hóa, đơn giản hóa, tự động hóa và nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và đúng hạn các đầu việc được giao trong các dự án

Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn (thưởng tháng 13 và các dịp lễ Tết)
 • Bảo hiểm: ngoài BHYT, BHXH, BHTN theo Luật Lao động, NLĐ được tham gia gói bảo hiểm ưu việt theo chế độ của Tập đoàn
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool, Vinmart,…
 • Du lịch: teambuilding hàng năm
 • Cơ hội làm việc và đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến trong công việc

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên ở vị trí Kế toán trưởng của các công ty có quy mô quản lý từ trên 500 CBNV trở lên
 • Có kinh nghiệm, hiểu biết trong ngành du lịch; đã từng làm tại các công ty du lịch lớn là một lợi thế
 • Kỹ năng Tiếng Anh tốt

Yêu cầu hồ sơ

Cách thức ứng tuyển
 • Gửi CV qua email: Gửi email
 • Điện thoại: 097 6501 664

[VINPEARL HO] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Vinpearl Nha Trang - Nhân viên Bảo mẫu (Kid Club) 31/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Phú Quốc: Tuyển dụng Thủ kho 29/07/2020 Trên 60 triệu
Vinpearl Phú Quốc tuyển Nhân viên Dọn phòng/ House Keeping (Email: v.tuyendungpq@vinpearl.com) 29/10/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Phú Quốc: Tuyển Chuyên viên Công nghệ Thông tin (Email: v.tuyendungpq@vinpearl.com) 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Phú Quốc - Tuyển bếp trưởng Âu/ Á/ Lạnh/ Bánh (Email: v.tuyendungpq@vinpearl.com) 29/12/2020 20 - 30 triệu
Vinpearl Phú Quốc tuyển Nhân viên Phụ bếp (Email: v.tuyendungpq@vinpearl.com) 29/10/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Phú Quốc tuyển Đầu bếp (CDP/ Demi) - Email: v.tuyendungpq@vinpearl.com 29/10/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81:Tuyển Đầu bếp Á/ Bánh (commis Chef) 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển Đầu bếp Cao cấp Lạnh (CDP - Chef De Partie) 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển Bếp trưởng bếp Á 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển dụng Nhân viên Tạp vụ (Steward) 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển Đầu bếp Cao cấp Bánh (CDP - Chef De Partie) 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển dụng Thủ kho 29/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl LandMark 81: Tuyển Hướng dẫn Gym 29/07/2020 Thỏa thuận
[SÂN GOLF VINPEARL HẢI PHÒNG] TỔ TRƯỞNG DỊCH VỤ GOLF/ TỔ TRƯỞNG CADDIE 30/07/2020 8 - 12 triệu
[VINPEARL HOTEL HẢI PHÒNG] KẾ TOÁN TÀI SẢN - CHI PHÍ 30/07/2020 12 - 20 triệu
[Vinpearl Hotel Hà Tĩnh] Tổ trưởng/Quản lý Spa 30/07/2020 8 - 12 triệu
[VINPEARL HÀ TĨNH] ĐẦU BẾP BÁNH 30/07/2020 5 - 8 triệu
[VINPEARL CỬA HỘI - NGHỆ AN] Đầu bếp cao cấp/ Đầu bếp Á - Âu - Lạnh - Bánh 30/07/2020 8 - 12 triệu
[Trung tâm Ẩm thực & Hội nghị Almaz - Hà Nội] Phụ bếp nhà hàng món Âu/ Á 30/08/2020 5 - 8 triệu
[Vinpearl Luxury Landmark 81] Tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Housekeeping 30/07/2020 Thỏa thuận
[Vinpearl Phú Quốc] Tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Housekeeping 10/08/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Resort Đà Nẵng- nhân viên kỹ thuật BM (mộc, PU) 03/09/2020 5 - 8 triệu
Vinpearl Nha Trang - Nhân viên LỄ TÂN (Golf) - Không làm ca đêm 30/07/2020 Thỏa thuận
[VINPEARL NHA TRANG TUYỂN DỤNG] - Nhân viên Kỹ thuật Điện - Điện lạnh - Ô tô - Tàu thủy -Xây dựng 31/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Nha Trang - Nhân viên phòng Gym 10/10/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Nha Trang - Nhân viên Lễ tân/ Đón tiếp/ Hành lý 15/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Nha Trang - Chuyên viên IT (Công nghệ Thông tin) 31/07/2020 Thỏa thuận
[VINPEARL NHA TRANG TUYỂN DỤNG] - TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT BM (Building Maintenance) 31/07/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Nha Trang - Nhân viên HÀNH LÝ - Phụ cấp Làm việc tại Đảo + Phụ cấp Thuê nhà 25/10/2020 Thỏa thuận
Vinpearl Nha Trang - Reservation Officer (KOREAN speaking) 10/10/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá