Assistant Chief Engineer / Phó bộ phận kỹ thuật

WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH

Quy mô :

Nhân sự 02583999288 KN Cam Ranh Co. Ltd, Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Responsible for the efficient operation of the hotel property and all its equipment, ancillary maintenance and repair services and protection of the Owner’s asset. Structural aspects of the hotel as well as the maintenance of grounds and external facilities all fall within the span of responsibility / Chịu trách nhiệm cho hoạt động của tài sản khách sạn và tất cả các thiết bị của nó, dịch vụ bảo trì và sửa chữa phụ trợ và bảo vệ tài sản của Chủ sở hữu có hiệu quả. Các khía cạnh cấu trúc của khách sạn cũng như việc duy trì các sân bãi và các cơ sở bên ngoài đều nằm trong phạm vi trách nhiệm.

- Provide advice to senior management on all aspects of maintenance support, environmental controls and the operational efficiency of the property./ - Cung cấp lời khuyên cho quản lý cấp cao về tất cả các khía cạnh của hỗ trợ bảo trì, kiểm soát môi trường và hiệu quả hoạt động của tài sản.

- Ensure the effective financial management of the maintenance department by setting maintenance budgets, capital works program’s and engineering plans and ensuring that performance against there are regularly monitored and reviewed. Responsible for the general cost control aspects of maintenance, the preparation of departmental cost budgets and their implementation and submission to management. / - Đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả cho bộ phận bảo trì bằng cách thiết lập ngân sách bảo trì, chương trình vốn và các kế hoạch kỹ thuật và đảm bảo rằng hiệu suất chống lại thường xuyên được theo dõi và xem xét. Chịu trách nhiệm về các khía cạnh kiểm soát chi phí chung của bảo trì, chuẩn bị ngân sách chi phí bộ phận và thực hiện và trình lên quản lý.

- Assist in control of Capital Projects, in liaison with management, to ensure capital funding is effectively allocated and budgeted in accordance with company directives and philosophy. / - Hỗ trợ kiểm soát các Dự án Thủ đô, liên lạc với ban quản lý, để đảm bảo nguồn vốn được phân bổ và ngân sách hiệu quả theo chỉ thị và triết lý của công ty.

- Plan, implement and administer an energy management program by establishing energy reduction objectives, the maintenance of records and regular reporting of performance against these objectives. / - Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý một chương trình quản lý năng lượng bằng cách thiết lập các mục tiêu giảm năng lượng, duy trì hồ sơ và báo cáo thường xuyên về hiệu suất đối với các mục tiêu này.

- Ensure the staff awareness of energy management within the property by conducting regular education and training programs on energy conservation and matters related to efficient operation of equipment in a cost- effective fashion. / - Đảm bảo nhận thức của nhân viên về quản lý năng lượng trong tài sản bằng cách thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo thường xuyên về bảo tồn năng lượng và các vấn đề liên quan đến vận hành hiệu quả của thiết bị theo cách hiệu quả về chi phí.

- Contribute to the hotel’s profitability by ensuring the effective management of the buildings environmental controls and energy conservation systems. Evaluate, control and record energy usage and implement and upgrade energy conservation systems. / Đóng góp vào lợi nhuận của khách sạn bằng cách đảm bảo quản lý hiệu quả các hệ thống kiểm soát môi trường và bảo tồn năng lượng của tòa nhà. Đánh giá, kiểm soát và ghi lại việc sử dụng năng lượng và thực hiện và nâng cấp các hệ thống bảo tồn năng lượng.

- Contribute to guest satisfaction standards by ensuring that technical support services quickly address, and where possible, anticipate, individual needs. Ensure the safety and comfort of guests and that any requests for service are handled in a courteous and efficient fashion. / Đóng góp cho các tiêu chuẩn hài lòng của khách bằng cách đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng giải quyết, và khi có thể, dự đoán, nhu cầu cá nhân. Đảm bảo sự an toàn và thoải mái của khách và mọi yêu cầu dịch vụ đều được xử lý một cách lịch sự và hiệu quả.

- Ensure adherence to all statutory regulations and fire codes by regularly reviewing policies and safety procedures. Ensure that any tests and inspections required on plant by statutory authorities are carried out as and when required and that all records and documentation associated with such tests and surveys are correctly kept and/or displayed. Ensure that the hotel fulfills all compliance requirements./ - Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định theo luật định và mã lửa bằng cách thường xuyên xem xét các chính sách và quy trình an toàn. Đảm bảo rằng mọi thử nghiệm và kiểm tra theo yêu cầu tại nhà máy của các cơ quan theo luật định đều được thực hiện khi và khi được yêu cầu và tất cả các hồ sơ và tài liệu liên quan đến các thử nghiệm và khảo sát đó đều được lưu giữ và / hoặc hiển thị chính xác. Đảm bảo rằng khách sạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tuân thủ.

- Ensure a technically competent maintenance staff by selecting, training and developing a motivated, well-qualified maintenance team. Carry out regular work sampling studies within the department and evaluate the performance and productivity of personnel. / - Đảm bảo một nhân viên bảo trì có năng lực kỹ thuật bằng cách lựa chọn, đào tạo và phát triển một đội bảo trì có động lực, có trình độ tốt. Thực hiện các nghiên cứu lấy mẫu công việc thường xuyên trong bộ phận và đánh giá hiệu suất và năng suất của nhân viên.

- Maintain the condition of the physical assets of the hotel by carrying out any upgrading and project work in liaison with architects, interior designers and management. / Duy trì tình trạng tài sản vật chất của khách sạn bằng cách thực hiện bất kỳ công việc nâng cấp và dự án nào trong liên lạc với các kiến trúc sư, nhà thiết kế và quản lý nội thất.

- Ensure the effective operation of all the mechanical and electrical systems and equipment by implementing and managing a preventative maintenance program. Closely monitor the condition of the physical property and equipment by conducting continual inspections of the building. Ensure that preventative maintenance schedules are in operation and regularly upgraded. / - Đảm bảo hoạt động hiệu quả của tất cả các hệ thống và thiết bị cơ và điện bằng cách thực hiện và quản lý chương trình bảo trì phòng ngừa. Theo dõi chặt chẽ tình trạng của tài sản và thiết bị vật lý bằng cách tiến hành kiểm tra liên tục tòa nhà . Đảm bảo rằng lịch bảo trì phòng ngừa đang hoạt động và thường xuyên nâng cấp.

- Contribute to a high standard of quality control within the hotel by actively participating in the hotel’s Quality Assurance Program. / - Đóng góp vào tiêu chuẩn cao về kiểm soát chất lượng trong khách sạn bằng cách tích cực tham gia Chương trình đảm bảo chất lượng của khách sạn.

- Ensure the cost effectiveness and technical efficiency of all services performed by outside contracts by close supervision. Ensure all work is carried out in accordance with contracts, leases, services agreements and warranties. / - Đảm bảo hiệu quả chi phí và hiệu quả kỹ thuật của tất cả các dịch vụ được thực hiện bởi các hợp đồng bên ngoài bằng sự giám sát chặt chẽ. Đảm bảo tất cả các công việc được thực hiện theo hợp đồng, hợp đồng thuê, thỏa thuận dịch vụ và bảo hành.

- Ensure the quality of all work completed by both employees and external contracted staff adheres to the standards of good engineering practice. / - Đảm bảo chất lượng của tất cả các công việc được hoàn thành bởi cả nhân viên và nhân viên hợp đồng bên ngoài tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành kỹ thuật tốt.

- Contribute to the effectiveness of management decision making by representing the maintenance department at management meetings and staff meetings and by ensuring regular liaison with heads of other departments. / - Đóng góp vào hiệu quả của việc ra quyết định quản lý bằng cách đại diện cho bộ phận bảo trì tại các cuộc họp quản lý và các cuộc họp nhân viên và bằng cách đảm bảo liên lạc thường xuyên với người đứng đầu các bộ phận khác.

- Work with Human Resources on manpower planning and management needs / - Làm việc với Nhân sự về nhu cầu quản lý và lập kế hoạch nhân lực

- Work with Director of Finance in the preparation and management of the Department’s budget. / - Làm việc với Giám đốc Tài chính trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của Bộ phận.

- Complete the other tasks which assigned by the leader. / - Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi người lãnh đạo.

Quyền lợi được hưởng

• Competitive salary/ Mức lương cạnh tranh

• Service charge (after Resort opens)/ Phí phục vụ (Sau khi khai Trương Resort)

• Duty meals/ Phụ cấp ăn ca

• Transportation return Nha Trang to Cam Ranh/ Xe đưa đón từ Nha Trang – Cam Ranh và ngược lại

• Accommodation provided in KN Paradise for non-local employees (Limited availability)/ Kí túc xá cho những nhân viên tạm trú (Số lượng phòng có hạn)

• Discounted accommodation in 9,200 Hotels and Resorts worldwide/ Giảm giá khi lưu trú tại 9200 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới.

• Social insurance, health insurance and unemployment insurance/ Tham gia BHXH, BHYT và BHTN

• Annual bonus (paid before Tet Holiday)/ Thưởng Tết

• Annual salary review/ Xem xét, đánh giá và tăng lương hàng năm

• Employee rewards program for excellence in service to guest and to colleagues/ Chương trình khen thưởng cho nhân viên xuất sắc trong mảng dịch vụ khách hàng và quan hệ đồng nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Good communication skills. / - Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Good communication and writing skills. / - Kỹ năng giao tiếp và viết tốt.

- Proficient in the use of Microsoft Office. / - Thành thạo sử dụng Microsoft Office.

- Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. / - Giải quyết vấn đề, lý luận, động viên, khả năng tổ chức và đào tạo.

- Bachelor’s degree in Engineering or equivalent. / - Bằng kỹ sư kỹ thuật hoặc tương đương.

- 3 years of engineering experience, or an equivalent combination of education and experience. / - 3 năm kinh nghiệm kỹ thuật, hoặc sự kết hợp tương đương giữa giáo dục và kinh nghiệm.

Yêu cầu hồ sơ

CONTACT INFORMATION/ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: hrc @wyndhamgrandcamranh.com

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co. Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Khách sạn Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, Bãi Dài, TP. Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, Khánh Hòa, Viet Nam.

Assistant Chief Engineer / Phó bộ phận kỹ thuật

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
In Villa Dining Supervisor / Giám sát phục vụ tại villa 31/03/2020 Thỏa thuận
Driver/ Nhân viên lái xe bằng E 31/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên kiểm soát đồng phục/ Uniform Controller 31/03/2020 Thỏa thuận
Bartender / Nhân viên pha chế 31/03/2020 Thỏa thuận
Housekeeping Shift Leader / Trưởng Ca Buồng Phòng 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát vệ sinh công cộng/ PA Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Director of Sales 31/03/2020 Thỏa thuận
HK Runner 31/03/2020 Thỏa thuận
Income Clerk/ Kế toán doanh thu 31/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên kỹ thuật/Technician 30/03/2020 Thỏa thuận
Senior Guest Service Agent/Nhân viên lễ tân 31/03/2020 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer / Phó bộ phận kỹ thuật 31/03/2020 Thỏa thuận
Shift Engineer / Trưởng ca kỹ thuật 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát ca trực kỹ thuật - đêm / Night Duty Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát kỹ thuật - Điện / Electrical Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát hồ bơi / Swimming pool Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Guest Service Attendant (Korean/Russian)/ Nhân viên chăm sóc khách hàng (Tiếng Hàn/Tiếng Nga) 31/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên hướng dẫn YOGA và GYM / YOGA & GYM Instructor 31/03/2020 Thỏa thuận
Cafeteria CDP/ Tổ trưởng bếp Canteen 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát bảo vệ (2 ca ngày và đêm) / Security supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Phó bộ phận bảo vệ / Assistant Security Manager 31/03/2020 Thỏa thuận
Revenue Manager / Trưởng bộ phận doanh thu 31/03/2020 Thỏa thuận
Graphic Designer/ Thiết kế đồ họa 30/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát giặt ủi / Laundry Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Driver/ Nhân viên lái xe (B2,D) 15/09/2020 Thỏa thuận
Trưởng bộ phận sân vườn / Head gardener 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát sân vườn / Gardening Supervisor 31/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên sân vườn / Gardener 31/03/2020 Thỏa thuận
Dry- Cleaner/ Nhân viên giặt khô (150819) 29/02/2020 Thỏa thuận
Bellman/ Nhân viên hành lý 30/03/2020 Thỏa thuận
Executive Chef/ Bếp trưởng điều hành 29/02/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH

Địa chỉ: KN Cam Ranh Co. Ltd, Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Điện thoại: 02583999288

Website: https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards