Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Thử Việc Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn

Trước khi trở thành nhân viên chính thức, bạn phải trải qua thời gian thử việc theo quy định của mỗi nhà hàng – khách sạn. Tùy vào chính sách cụ thể của từng nơi sẽ áp dụng giao kết hợp đồng thử việc hay biên bản thỏa thuận thử việc. Bài viết này, Hoteljob.vn xin chia sẻ mẫu biên bản thỏa thuận thử việc để bạn tham khảo.

mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Ảnh nguồn Internet

► Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc ngành nhà hàng – khách sạn

(Tên đơn vị) ........

​...........................

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Số: ......./TTTV-......

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày ....../...../.......... tại Văn phòng khách sạn (nhà hàng) .............................................

Chúng tôi, một bên là: ..............................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................

Đại diện cho: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................................

Và một bên là: ...............................................................................................................................

Sinh ngày: ................................. tại: ..............................................................................................

CMND số: ................... cấp ngày: ............... tại: ........................................................................  

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ..........................................................................................................................

Thoả thuận ký kết thoả thuận thử việc và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau:

• Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Thời hạn thử việc: 02 tháng;

- Từ ngày......tháng......năm..... đến ngày.......tháng.....năm......          

- Địa điểm làm việc: .......................................................................................................................

- Công việc phải làm: Thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo.

• Điều 2: Công việc bao gồm

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; 44giờ/tuần (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7); nghỉ Chủ nhật, Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động.

- Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm:   .................................. theo yêu cầu thực tế công việc

• Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc phương tiện đi lại.

- Mức tiền công: hưởng mức lương ...........đ/tháng (..................đồng/tháng).

- Phụ cấp gồm:

- Được trả lương vào ngày 10 hàng tháng.

- Tiền thưởng: được hưởng các khoản thưởng theo quy định của khách sạn (nhà hàng).

- Được trang bị bảo hộ lao động: ...............................phù hợp với công việc được giao.

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, lễ tết…): Theo quy định tại Quy chế có liên quan của khách sạn (nhà hàng).

- Chế độ đào tạo: Theo nhu cầu thực tế trong từng thời kỳ của khách sạn (nhà hàng).

- Những thỏa thuận khác: ................................................................................................................

2. Nghĩa vụ:

- Trong công việc, ông/ bà: ...........................................chịu sự điều hành và quản lý trực tiếp của ông/ bà: ……………………………. là (chức vụ): ................................................................................

- Hoàn thành những công việc ghi trong Bản mô tả công việc kèm theo hợp đồng này.

- Chấp hành Quy chế của khách sạn (nhà hàng), Kỷ luật lao động, An toàn lao động và các quy định chung.

- Chịu trách nhiệm vật chất: Nếu bên người lao động có hành vi tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin bí mật phục vụ lợi ích cá nhân, hoặc theo bất cứ cách nào trái pháp luật, hoặc có hại đối với lợi ích của khách sạn (nhà hàng), hoặc vi phạm kỷ luật lao động, quy trình quy phạm kỹ thuật, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của khách sạn (nhà hàng) và các quy định của pháp luật.

• Điều 4: Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật và Quy chế có liên quan của khách sạn (nhà hàng).

• Điều 5: Điều khoản thi hành

- Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt thoả thuận thử việc phải báo cho bên kia biết chậm nhất 07 ngày trước khi nghỉ và phải thực hiện việc bàn giao hồ sơ, giấy tờ, các công việc đang phụ trách.

- Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì áp dụng theo các quy định của Quy chế có liên quan và pháp luật lao động.

- Thoả thuận thử việc này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ....../...../..........

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

​Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc, Nhân Viên Khách Sạn – Nhà Hàng Cần Biết

Ms. Smile

Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Thử Việc Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn
4.0 (140 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN