Hỏi ai?

Hỏi ai?

HỎI AI Bực mình lắm mới nói ra Xách làn đi chợ vòng ba bốn lần Cải xoong rau muống rau cần...